Tärkein » suojelus » Työntekijän lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen

Työntekijän lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen

 suojelus : Työntekijän lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen

Kurinpidollisella irtisanomisella on sinulle monia vakavia oikeudellisia seurauksia. Valitettavasti ne ovat hyvin negatiivisia. Mutta entä jos työsopimus irtisanotaan välittömästi lainvastaisesti? Työntekijä voi tietysti puolustautua menestyksekkäästi oikeudessa, jos hän uskoo saaneensa sen lainvastainen irtisanominen!

Mikä on kurinpitoa koskeva huomautus?

Työsäännöissä säädetään useista työsuhteen irtisanomisen muodoista, joista yksi on työsuhteen päättyminen välittömästi eli ilman irtisanomisaikaa. Itse asiassa mikä tahansa työsopimus voidaan irtisanoa. Muista kuitenkin, että työnantajan on perusteltava päätöksensä asianmukaisesti tässä tapauksessa.

Työlain 52 artikla
§1. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ilman erillistä ilmoitusta työntekijän syyn vuoksi:

 1. työntekijä rikkoo vakavasti työntekijän perustehtäviä;
 2. työntekijä, joka tekee työsopimuksen voimassaolon aikana rikoksen, joka estää häntä työskentelemästä omassa tehtävässään, jos rikos on ilmeinen tai se on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla;
 3. oikeuksien menetykset, jotka ovat tarpeen työn suorittamiseksi syyllisessä työntekijässä.

2 §. Työsopimuksen irtisanominen ilman irtisanomisaikaa työntekijän syystä ei saa tapahtua kuukauden kuluttua siitä hetkestä, kun työnantaja on saanut tiedon sopimuksen irtisanomista oikeuttavista olosuhteista.
3 §. Työnantaja päättää sopimuksen päättämisestä kuultuaan työntekijää edustavaa ammattiyhdistystä, jonka hän ilmoittaa syystä, joka oikeuttaa sopimuksen irtisanomisen. Jos sopimuksen irtisanomisen laillisuudesta vastustetaan, työpaikan ammattiyhdistysorganisaation on ilmaistava mielipiteensä välittömästi, kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa.

Kurinalainen irtisanominen on pahin mahdollinen työsuhteen irtisanominen työntekijälle. Se aiheuttaa useita oikeudellisia seurauksia, joista ei todellakaan voida välttyä - ellemme todista työnantajan toiminnan lainvastaisuutta tältä osin. Katso myös

 • Raskaana olevan naisen irtisanominen - onko se mahdollista?

Irtisanomisen syyt

Työsäännöstö ilmoittaa selvästi kurin erityiset syyt. Ongelmana on kuitenkin se, että nykyiset säännökset ovat hyvin yleisiä ja joka kerta, kun ne on viitattava tietyn tapauksen olosuhteisiin.

Yleisin syy irtisanomiseen on vakava työntekijän velvoitteiden rikkominen. Käytännössä se on perusteetonta poissaoloa työstä, tehtävien suorittamista alkoholin tai päihteiden vaikutuksesta sekä tuomittavaa käyttäytymistä työpaikalla (esim. Taisteluja tai riitoja esimiehen tai muun työntekijän kanssa). Melko usein sanotaan myös, että kurinpidollisen irtisanomisen syy voi olla ns työntekijän törkeä huolimattomuus.

Korkeimman oikeuden tuomio 6. joulukuuta 2018 (asiakirjaviite II PK 233/17)
Vakava huolimattomuus on työntekijältä vaaditun huolellisuuden vakava noudattamatta jättäminen. Tässä muodossa syyllisyys voi sisältää piittaamatonta käyttäytymistä, kun työntekijä ennustaa, että hänen käyttäytymisensä rikkoo velvollisuutta, mutta epäilee perusteettomasti, että näin ei tapahdu, ja huolimattomuustapauksia, jotka koostuvat siitä, että työntekijä ei ennakoinut käyttäytymistään rikkovat velvollisuutta, mutta voinut ja hänen olisi pitänyt ennakoida se. Räikeä luonne ilmenee työntekijän erittäin epäkunnioittavasta suhtautumisesta tehtäviin.
Vakava huolimattomuus osana työntekijöiden perustehtävien vakavaa rikkomista (työlainsäädännön 52 §: n 1 momentin 1 kohta) on tahattoman syyllisyyden muoto, jonka voimakkuus ilmenee siinä, että työntekijä jättää täysin huomiotta toimintansa seuraukset, jos suoritettujen tehtävien tyyppi tai asema edellyttävät erityistä varovaisuutta toiminnassa. Toisaalta tahallinen vika ilmaistaan ​​siinä, että työntekijä haluaa käyttäytymällä vahingoittaa työnantajaa tai ainakin suostuu siihen tietoisesti..

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että korkeimman oikeuden 21. maaliskuuta 2019 antaman tuomion (asiakirjanumero II PK 315/17) mukaisesti seuraamusten laiminlyönti työntekijään ei ole aiemmin ollut este työsopimuksen irtisanomiselle Art. 52 §: n 1 momentin 1 kohta, jos tästä määräyksestä johtuvat ehdot täyttyvät. Jos työntekijän velvollisuuksien rikkomukset kestävät pitkään ja ovat työnantajan tiedossa, reaktioiden puuttuminen niihin voi tarkoittaa sitä, että työnantaja ei kiinnitä erityistä huomiota näihin rikkomuksiin, vaikka sitä ei vähätelläkin. Arvio työntekijän syyllisyydestä väitetysti tuomittavan käyttäytymisen suhteen ei voi vaikuttaa tähän olosuhteeseen.

Jokainen kurinpidon irtisanominen edellyttää tarkkaa syytä, jotta se olisi pätevä. Jos työnantaja ei tee niin tai jos tapauksen olosuhteet ovat vääriä, hän joutuu huomattavan vastuuseen.

Kun kyseessä on laiton irtisanominen?

Lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen ilmestyy, kun työnantaja rikkoo Art. Työlaki 52, ts. Kun:

 • ei ilmoita syytä työsuhteen välittömään päättymiseen,
 • annettua syytä ei sisälly kurinpitomenettelyn soveltamista oikeuttavien olosuhteiden luetteloon,
 • vähintään yksi kuukausi on kulunut siitä, kun työnantajalle ilmoitettiin olosuhteista, jotka oikeuttavat sopimuksen purkamisen kurinpitomenettelyssä.

Lainvastainen välitön irtisanominen liittyy usein työnantajan valheisiin, jotka voidaan suhteellisen helposti todistaa tuomioistuimessa. Se on samanlainen ns vähäiset työntekijän velvollisuuksien rikkomukset - esimerkiksi myöhästyminen kerran työhön. Työntekijän tällainen virheellinen käyttäytyminen ei oikeuta irtisanomista. Muista kuitenkin, että tietysti ne voivat olla perustana työntekijän vastuulle eri laajuudessa (nuhde, kehotus, merkintä tiedostoihin).

Kurinpidon vapauttamisen vaikutukset

Kurinalainen työntekijä joutuu aina epäedulliseen asemaan. Irtisanomisen syy ja maininta työsuhteen välittömästä päättymisestä kirjataan joka kerta työntekijän asiakirja-aineistoon ja työtodistukseen. Tämä tekee uuden työn löytämisen paljon vaikeammaksi.

Edellä esitetystä huolimatta kurinpitomenettelystä irtisanottu työntekijä menettää:

 • oikeus erorahaan,
 • mahdollisuus hakea työttömyysetuutta - kun hän ilmoittautuu rekisteröidyään erotettuaan PUP: iin,
 • vapaapäivät uuden työpaikan etsimiseen, jotka ovat käytettävissä normaaleissa (ei-kurinpidollisissa) työsuhteen päättämisehdoissa.

Lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen 

Jos työntekijä tietää työnantajansa laittomasta irtisanomisesta, hänen on ensin yritettävä selvittää asia esimiehensä kanssa. Käytännössä tällaisten toimien tehokkuus on valitettavasti heikko, ja siksi irtisanotun on vain saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi..

Art. Työsäännöstön 56 §: n 1 momentilla työntekijällä, jonka kanssa työsopimus irtisanottiin ilman erillistä ilmoitusta työsopimuksen irtisanomista tällä tavoin koskevien määräysten vastaisesti, on oikeus vaatimukseen ennalleen palauttamisesta tai korvauksesta. Työtuomioistuin päättää joka kerta palauttamisesta tai korvaamisesta.

Itse asiassa irtisanottu henkilö päättää vaaditaanko asianmukaista korvausta vai haetaanko hän oikeuteen palauttamista. Käytännössä valtaosa ihmisistä haluaa saada korvausta, mikä luopuu mahdollisuudesta palata töihin - suhteet entiseen työnantajaan ovat yleensä erittäin kireät.

Epäoikeudenmukaisesti irtisanotulla työntekijällä on siis oikeus korvaukseen, vaikka se ei ole rajoittamaton. Työsäännökset rajoittavat saatavan määrää tiukasti. Art. Työsäännöstön 58 §: n mukaan työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen. Jos toisaalta määrätyksi ajaksi tai tietyn työn suorittamisajaksi tehty työsopimus on irtisanottu, korvaus maksetaan palkkana siltä ajalta, jona sopimus oli voimassa, mutta ei enempää kuin kolmen kuukauden ajan.

Tukikelpoisuusmuodot laittomasta irtisanomisesta

Työntekijän, joka on laittomasti irtisanottu kurinpitomenettelyllä ja haluaa taistella ennalleen palauttamisen tai asianmukaisen korvauksen saamiseksi, on valitettava työsopimuksen päättymisestä 21 päivän kuluessa työsopimuksen irtisanomista koskevan kirjeen toimittamisesta..

Kirje on toimitettava 3 kappaleena käräjäoikeudelle, työosastolle (toimivaltainen tällaisissa tapauksissa on sen työnantajan kotipaikan tuomioistuin, työpaikka tai missä työ oli tai mahdollisesti oli tarkoitus suorittaa). Muista, että tämän tyyppisissä menettelyissä työntekijät ovat vapautettuja maksamasta haastetta ja muita kirjelmiä..

Laittomasta kurinpidollisesta irtisanomisesta muutoksenhaku edellyttää asianmukaista perustelua ja vaatimusten muiden muodollisten vaatimusten noudattamista, kuten muissa oikeustapauksissa..

Lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen - yhteenveto

Lainvastainen kurinpidollinen irtisanominen antaa jokaiselle työntekijälle oikeuden valittaa työtuomioistuimeen 21 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanottu voi sitten vaatia ennalleen palauttamista tai asianmukaista korvausta - sen määrä määritetään Art. Työlain 58 §.

Laiton kurinalaisuus tapahtuu, kun työnantaja rikkoo Art. Työsäännöstön 52 §: n mukaan, toisin sanoen se ei tarjoa syytä välittömään työpaikan menettämiseen, ei kurinpitoon oikeuttavia olosuhteita tai sitä on sovellettu kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on saanut tiedon sopimuksen irtisanomisen perustelevista olosuhteista. Suosittelemme: Lupa palkkojen keräämiseen - malli yleiskatsauksella

Suositeltava
Jätä Kommentti