Tärkein » sisätilat » Mikä on maksujakso ja mikä ei maksuihin perustuva jakso?

Mikä on maksujakso ja mikä ei maksuihin perustuva jakso?

 sisätilat : Mikä on maksujakso ja mikä ei maksuihin perustuva jakso?

Kun ZUS määrittää oikeuden vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen ja laskee sen määrän, se ottaa huomioon ammatillisen toiminnan ja sairausloman keston sekä etuuksien ja muiden etuuksien saamisen. Se vaikuttaa kuitenkin eläkkeen määrään maksujakso.

Avustusjakso

Vakuutusjaksot ovat ammatillisen toiminnan jaksoja tai niiden puuttumista, jotka otetaan huomioon määritettäessä oikeutta vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Näitä ovat sosiaaliturvamaksujen maksuajat (31. joulukuuta 1998 asti), vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutukset (1. tammikuuta 1999 alkaen) ja ne, joille ei ollut velvoitetta maksaa tätä maksua (ennen 15. marraskuuta 1991).

Julkaisujaksot sisältävät:

 • sosiaalivakuutusmaksujen maksujaksot, jotka on määritelty sosiaalivakuutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevissa säännöksissä Art. Vanhuuseläkelain 195 pykälää 1–4 ja 8, lakisääteisiä säännöksiä, säännöksiä työllisyydestä ja työttömyyden torjumisesta sekä sosiaaliavustuksia koskevista säännöksistä 15. marraskuuta 1991 - 31. joulukuuta 1998;
 • papistojen sosiaalivakuutuskausiin sisältyvät jaksot;
 • Puolueen armeijan aktiivisen asepalveluksen jaksot tai vastaavat jaksot tai tämän palvelun vaihtoehtoisten muotojen jaksot;
 • veteraanitoiminnan, sitä vastaavan toiminnan jaksot, tämän toiminnan jaksoihin sisältyvät jaksot sekä sodan ja sodanjälkeisten sortojen kohteena olevat jaksot, jotka on määritelty veteraaneista ja tietyistä sodan ja sodanjälkeisten henkilöiden asetuksissa. sodan tukahduttaminen;
 • palvelusajat Puolassa:
  • poliisissa (kansalaisten miliisi),
  • valtion suojelutoimistossa, sisäisen turvallisuuden virastossa ja ulkomaisessa tiedustelupalvelussa, sotilastiedustelupalvelussa ja sotilastiedustelupalvelussa sekä korruptiontorjuntatoimistossa (julkisen turvallisuuden elimissä),
  • rajavartiolaitoksessa,
  • vankilapalvelussa,
  • valtion palokunnassa,
  • tullilaitoksessa,
  • tulli- ja verovirastossa,
  • hallituksen suojelutoimistossa,
  • valtion suojelupalvelussa,
  • marsalkka-vartiossa;
 • äitiysavustuksen saamisen ajanjaksot,
 • vankeusrangaistukset vankiloissa tai muissa vankiloissa Puolan alueella vakaumuksella tai ilman rangaistusta 31. joulukuuta 1956 jälkeen poliittisesta toiminnasta;
 • sellaisten henkilöiden työskentelyjaksot ulkomailla, jotka eivät olleet Puolan kansalaisia ​​tuolloin, jos he palasivat maahan 22. heinäkuuta 1944 jälkeen ja heidät tunnustettiin kotiutuneiksi;
 • työjaksot vuoden 1956 jälkeen poliittisille järjestöille ja ammattiliitoille, jotka ovat huhtikuuhun 1989 saakka voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettua laitonta. Katso myös
  • Olympiaeläkkeen mitkä ehdot on täytettävä sen saamiseksi?
  • Eläkkeelle siirtyminen ja työn aloittaminen - voinko menettää etuni??
  • Eläkkeelle ulkomaille - milloin ja miten voit hakea sitä?

Lisäksi maksukaudet ovat myös ennen 15. marraskuuta 1991 hankittuja kausia, joista maksettiin sosiaaliturvamaksut tai joista ei ollut velvollisuutta maksaa tätä maksua. Ne sisältävät muun muassa:

 • pakkotyön jaksot;
 • nuorten työsuhteet Puolan valtion alueella ennen 1. tammikuuta 1975 voimassa olleissa säännöksissä määritellyin ehdoin;
 • Puolan valtion alueella palveluksessa olleet työjaksot vankeusrangaistus, vankeusrangaistus vähäisestä rikoksesta ja väliaikaisen pidätyksen aikana (työaika vähintään puolet tällaista työtä varten määritetystä kokopäiväisestä työstä);
 • työsuhteen päättymättä jättämisen ajanjaksot, jos näistä jaksoista on maksettu palkkaa tai korvausta työlainsäädännön mukaisesti;
 • väliaikaiset työttömyysjaksot Puolan valtion alueella johtuen kyvyttömyydestä saada sitä tai kyvyttömyydestä harjoittaa ammatillista koulutusta, mukaan lukien jaksot, jotka saavat ammatillisen aktivointirahaston etuuksia, työttömyysetuudet ja työrahastosta maksettavat koulutuslisät;
 • varajäsenen tai senaattorin toimikausi Puolan valtiossa;
 • Art. Sota-asetuksesta 12. joulukuuta 1981 annetun asetuksen 42 §;
 • kotitehtävien jaksot Puolan valtion alueella;
 • työjaksot Puolan valtion alueella maataloustuotanto-osuuskunnissa ja muissa maataloustuotanto-osuuskuntien keskusliittoon assosioiduissa osuuskunnissa, maanviljelijöiden, maatalouspiirien ja -järjestöjen liittoon kuuluvien maatalouspiirien osuuskuntien kollektiivisissa tiloissa ja työskentely nämä osuuskunnat;
 • ajanjaksot urheilututkimuksen saamiseksi kilpailulajeista Puolan valtion alueella 15 vuoden iän jälkeen, lukuun ottamatta ajanjaksoja, jolloin stipendia saavat henkilöt, jotka opiskelevat tai opiskelevat kokopäiväisessä opiskelujärjestelmässä.

Kuinka maksujakso voidaan dokumentoida?

Avustusjakso se on pääasiassa työsopimukseen perustuvaa työsuhteen kestoa. Se voidaan dokumentoida:

 • työnantajien todistukset;
 • työtodistukset;
 • vakuutuskortti, johon on merkitty työsuhde-ilmoituksia.

Kun sinulla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, voit esittää:

 • työsopimus;
 • työn mielipiteet;
 • merkinnät vanhaan (kirja) henkilökorttiin;
 • palvelukortit;
 • ammattiliittokortit;
 • työnantajan työntekijälle lähettämät kirjeet (esim. nimittämisestä, nimittämisestä, työnvaihdosta, palkinnon myöntämisestä);
 • jäljennökset selvitettyjen työpaikkojen asiakirjojen tallentamiseen valtuutetun yksikön antamista henkilöstö- tai palkanlaskenta-asiakirjoista;
 • todistajien lausunnot.

Tärkeää on, että todistajien todistukset voivat todistaa vain palvelusajat:

 • ennen 15. marraskuuta 1991;
 • 14. marraskuuta 1991 jälkeen, jos asiakirjat vahingoittuivat vuosien 1997 tai 2010 tulvista;
 • alaikäisenä työntekijänä ennen 1. tammikuuta 1975, jolloin työnantajalla ei ole asiakirjoja tältä ajalta eikä hän voi vahvistaa työskentelyään.

Maksuton jakso

Maksuihin perustumaton ajanjakso on sellainen aika, jolta sosiaaliturvamaksuja ei ole maksettu, mutta se olisi otettava huomioon laskettaessa eläkkeen saamiseksi tarvittavaa palvelusikaa. Nämä sisältävät jaksot:

 • sairauspäivärahan saaminen;
 • sairaus- / tapaturmavakuutusten etujen saaminen (lukuun ottamatta äitiysetuutta);
 • kuntoutusetujen saaminen;
 • palkaton loma;
 • Opiskelu yliopistossa yhdellä opintoalalla edellyttäen, että tämä koulutus on suoritettu opinto-ohjelmassa määritellyssä määrin.

Maksuihin perustumattomat jaksot voidaan dokumentoida muun muassa:

 • työnantajan todistukset;
 • ZUS-päätökset;
 • korkeakoulututkinnot;
 • yliopistojen myöntämät todistukset;
 • työvoimatoimiston todistukset.

Yksityiskohtainen luettelo kaikista maksuihin perustumattomien jaksojen tapauksista on lueteltu Art. Sosiaalivakuutusrahaston eläkkeitä ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevan lain 7 §.

Maksuihin perustumattomat jaksot ja eläkkeelle siirtyminen

Tilanteessa, jossa se tapahtuu samanaikaisesti maksujakso ja maksuihin perustumattomat - esimerkiksi olet opiskellut ja työskennellyt samanaikaisesti - määritettäessä vanhuuseläkkeen määrää ZUS ottaa huomioon ajanjakson, joka on suotuisampi oikeutetulle henkilölle.

Vanhuuseläkkeen määrä määräytyy lähinnä maksujaksojen perusteella, mutta joissakin tapauksissa sen nousu voi johtua myös maksuista riippumattomista. Maksuihin perustumattomat jaksot luokitellaan maksuihin perustuviksi määriksi, jotka ovat enintään 1/3 dokumentoiduista maksujaksoista. Siksi vanhuuseläkettä koskevaa oikeutta määritettäessä maksuosuudet otetaan kokonaisuudessaan huomioon (jos ne ovat tosiasiallisesti pysyviä), kun taas maksuihin perustumattomat jaksot otetaan huomioon vain siinä määrin, joka voi olla enintään 1/3 kokonaismäärästä maksujaksoista..

Vakuutuskausi vaikuttaa suurelta osin sen eläkkeen määrään, jonka saat lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Se on ammatillisen toiminnan aikana kertyneiden maksujen aika - ja erityisesti pakollisen eläkevakuutuksen ajan. Suosittelemme: Työntekijän oikeuksien menettäminen syynä sopimuksen irtisanomiseen

Suositeltava
Jätä Kommentti