Tärkein » datan suojelu » Lapsilisän täytäntöönpano ja lain muutokset

Lapsilisän täytäntöönpano ja lain muutokset

 datan suojelu : Lapsilisän täytäntöönpano ja lain muutokset

Kuten tiedät elatusapujen täytäntöönpano voi olla vaikea tehtävä, vuodesta 2019 alkaen elatusmaksuihin tehdään lukuisia muutoksia. Näiden muutosten näkökulmasta tärkeä asiakirja on laki tiettyjen lakien muuttamisesta elatusmaksujen täytäntöönpanon tehostamiseksi. Ministerineuvosto hyväksyi syksyllä 2018 perhe-, työ- ja sosiaaliministerin valmisteleman luonnoksen säädökseksi, elatusapua koskevat muutokset tulevat vähitellen voimaan. 

Julkiset työt elatusvelvollisille

Uuden lain perusoletuksena on elatusvelvollisten ammattimainen aktivointi, sillä ratkaisu on eniten suotuisa elatusmaksujen perinnän parantamiselle. Perhe-, työ- ja sosiaalipoliittisen ministeriön perusteluissa julkaisemien tietojen mukaan työttömyysaste laskee, ja silti elatusapujen täytäntöönpano voi olla vaikeaa. Elatusmaksuvelvolliset voivat välttää täytäntöönpanon laittomalla työsuhteella (ilman virallisesti tehtyä sopimusta tai työsopimuksilla, joiden ilmoitettu palkka on paljon alhaisempi kuin tosiasiallisesti maksettu).

Lainsäätäjä aikoo myös tehdä muutoksia työllisyyden edistämistä ja työmarkkinalaitoksia koskevan lain säännöksiin (56 §: n ja sitä seuraavien artiklojen säännös). Muutoksen jälkeen julkisten töiden järjestäjän on ensin palkattava elatusvelvollisia. Työttömät voivat työskennellä julkisissa töissä enintään 12 kuukautta. Ne voivat järjestää esimerkiksi kunnat, poviatit tai kansalaisjärjestöt. Oletusten mukaan työvoimaministeri on velvollinen ottamaan huomioon työvoiman rahaston jakamisen yhteydessä tarpeen järjestää aktivointityöt elatusvelvollisille työttömille. Katso myös

 • Vähennys palkasta ilman työntekijän suostumusta?
 • Savukkeiden tauko ja palkan vähennys

Haastemies saa lisätietoja

Aikaisemmassa täytäntöönpanomenettelyssä haastemiehellä on ollut mahdollisuus hankkia tietoja velallisesta ja hallussa olevasta omaisuudesta, mutta hänen tietolähteensä ovat olleet huomattavasti rajalliset. Muutosten jälkeen haasteen pitäjän tulisi saada nämä tiedot nopeammin ja tehokkaammin, erityisesti velallisen saaman palkan suhteen. Ylläpidon täytäntöönpano joten sen pitäisi olla helpompaa. 

Laissa säädetään, että sosiaalivakuutuslaitos toimittaa hänelle haasteen toimeenpanijan pyynnöstä seuraavan luettelon elatusvelallisesta, mukaan lukien seuraavat tiedot:

 • velallisen nimi ja sukunimi;
 • PESEL-numero tai henkilöllisyystodistusta koskevat tiedot;
 • rekisteröity osoite, kotiosoite ja kirjeenvaihto-osoite;
 • rekisteröintipäivä sosiaaliturvaan tai sairausvakuutukseen;
 • päivämäärä, jolloin rekisteri poistettiin sosiaaliturvasta tai sairausvakuutuksesta;
 • vakuutuksen otsikkokoodi;
 • eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen, sairaus-, tapaturma- ja sairausvakuutusmaksun arviointipohja;
 • etuuskoodi tai rikkoutumistunnus sekä tästä etuudesta maksetut määrät;
 • tiedot vakiintuneesta oikeudesta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen;
 • tiedot maksun maksajasta (mukaan lukien NIP- tai PESEL-numero tai henkilöllisyystodistuksessa olevat tiedot, lyhyt nimi tai etu- ja sukunimi).

Jos edellä kuvatuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, sosiaalivakuutuslaitoksen vastuulla on lähettää haastemiehelle - vähintään kerran kuukaudessa - tietoja tietojen päivityksestä. Tietojenvaihto tuomioistuimen toimeenpanijan ja sosiaalivakuutuslaitoksen välillä tapahtuu sähköisessä muodossa, mikä helpottaa täytäntöönpanomenettelyä.

Tuomioistuimen toimeenpanovelvollisen on jatkuvasti ilmoitettava ZUS: lle muutoksista täytäntöönpanossa, erityisesti täytäntöönpanon lopettamisen osalta ja valtion talousarviosaatavista maksetuista etuuksista, jos elatusmaksujen täytäntöönpano on tehotonta. Ilmoitus ZUS: lle, että täytäntöönpano on saatu päätökseen, laitos lopettaa yllä mainittujen tietojen toimittamisen.

Samalla tuomioistuimen toimeenpanovelvollisen on ilmoitettava vähintään puolen vuoden välein ZUS: lle elatusmaksujen täytäntöönpanon jatkamisesta - jos hän ei täytä tätä velvollisuuttaan, ZUS lopettaa hänelle tietojen lähettämisen velallisesta ja hänen työsuhteestaan.

Laissa velvoitetaan myös sosiaalivakuutuslaitos asettamaan tileille kerätyt tiedot ilmaiseksi tuomioistuinten, syyttäjien, veroviranomaisten, kansallisen työtarkastuksen ja useiden muiden laissa mainittujen elinten (esim. Voivode, ministeri) saataville. perheasioissa, ulkomaalaisviraston päällikkö jne.).

Rikosvastuu paitsi velalliselle

Elatusmaksun laiminlyönnillä on seurauksia paitsi siviilioikeudellisella alalla - elatusvelvollinen altistuu myös rikosoikeudelliselle vastuulle. Jos elatusapu on todettu tuomioistuimen määräyksellä, sovinnolla tai sopimuksella, laiminlyönti on rikos. Tärkeää on, että elatusvelvollisuus on vahvistettava jollakin edellä mainituista asiakirjoista - suulliset havainnot eivät ole riittävä edellytys elatusvelallisen syytteeseen asettamiseksi. Rikos tapahtuu, kun elatusrästit ovat vähintään 3 kuukautta. Alimattomuuden rikkomuksesta rangaistaan ​​sakolla, vapauden rajoituksella tai vankeudella (enintään yksi vuosi tämän rikoksen perustyypissä, enintään kaksi vuotta, jos alimentit altistavat oikeuden saavan henkilön kyvyttömyydelle tyydyttää elämän perustarpeet kuten ruoan ostaminen tai asumiskustannusten maksaminen). Taiteen tarjoaminen. 209 §: n 1 ja 1 a §
1 §. Kuka kiertää elatusvelvoitteen täyttämistä tuomioistuimen päätöksellä, tuomioistuimessa tai muussa elimessä tehdyllä sovinnolla tai muulla sopimuksella määrätyn elatusvelvoitteen täyttämisestä, jos tästä johtuva maksurästien kokonaismäärä vastaa vähintään kolmea jaksoittaista etuuksista tai jos maksamatta olevan maksun viivästyminen, lukuun ottamatta määräajoin, on vähintään 3 kuukautta, seuraa sakkoa, vapaudenrajoituksesta tai vapaudenmenetyksen rangaistuksesta enintään yhdeksi vuodeksi.
§ 1 a. Jos 1 §: ssä määritellyn teon tekijä altistaa oikeuden saavan henkilön kyvyttömyydelle tyydyttää elämän perustarpeet, hänelle määrätään sakko, vapauden rajoituksen rangaistus tai vapauden menetyksen rangaistus enintään 2 vuotta..

Rikoksen tekijä asetetaan syytteeseen vahingon kärsineen osapuolen pyynnöstä - syyttäjä on aina syyttäjä asiassa, mutta vahingon kärsineen asiana on päättää menettelyn aloittamisesta. Menettelyä ei voida aloittaa eikä suorittaa ilman vahingon kärsineen osapuolen pyyntöä. Rikoksen tekijä voi välttää rangaistuksen, jos hän maksaa maksamattomat elatusmaksut 30 päivän kuluessa ensimmäisen epäiltynä kuulemisen päivämäärästä..

Vastaanottaja elatusapujen täytäntöönpano oli tehokkaampaa, edellä mainittuun asetukseen lisättiin kaksi muuta, joiden mukaan elatusvelvollinen kuuluu myös elatusvelvollisen lisäksi myös hänen työnantajalleen.

Lapsituen täytäntöönpano on helpompaa? 

Suunniteltujen muutosten mukaan työnantajiin kohdistuu myös rikosoikeudellinen vastuu elatusvelvoitteisiin liittyvistä rikoksista. Tähän sisältyy velallisten työllistäminen ilman virallista sopimusta, velallisille palkkojen maksaminen korkeampaa kuin työsopimuksesta johtuva palkka tai vähennysten tekeminen palkoista..

Artiklan säännöksen mukaan Työsäännösten 281 §: n 21 momentissa työnantaja tekee rikkomuksen, jos hän ei vahvista kirjallisesti työntekijän kanssa tehtyä sopimusta. Tästä teosta on tällä hetkellä sakkoa enintään 30 000,00 EUR. Lakisääteinen riskiraja nousee 45 000,00 EUR: ään, jos työntekijä, johon tämä tapahtuma vaikuttaa, on elatusvelvollinen.

Työnantajalle, joka velvollisuutensa vastaisesti maksaa elatusvelvolliselle työntekijälle korkeamman palkan kuin mitä työsopimuksesta seuraa ja ilman vähennyksiä elatusavun maksamisesta, määrätään myös sakko. Sakko voi vaihdella 1 500,00–45 000,00 EUR.

Työnantajien vastuuta koskevat rangaistussäännökset liittyvät erottamattomasti kansallisen velallisten rekisterin säännöksiin, ja ne tulevat voimaan rekisteriä säätelevien säännösten tultua voimaan..

Samaan aikaan, jos työnantaja ei täytä siviiliprosessilain säännöksistä johtuvia velvollisuuksia tietojen lähettämisessä toimeenpanomenettelyjä suorittavalle henkimiehelle elatusmaksujen suorittamiseksi, hän on alttiina tarpeelle maksaa sakkoa 5000,00 EUR.. Ylläpidon täytäntöönpano Siksi se on prosessi, jonka epäonnistumisesta voi aiheutua sekä työntekijälle että työnantajalle merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Suosittelemme: Lupa palkkojen keräämiseen - malli yleiskatsauksella

Suositeltava
Jätä Kommentti