Tärkein » kilpailut » Kun haastemies pidättää palkan?

Kun haastemies pidättää palkan?

 kilpailut  :  Kun haastemies pidättää palkan?

Haasteen suorittama palkkojen takavarikointi - odotettu tai ei - on epämiellyttävä yllätys. Velallisella on kaksi vaihtoehtoa: hän voi maksaa takaisin velan tai riitauttaa täytäntöönpanon perustaksi annetun tuomion pätevyyden. Ota selvää mitä tehdä milloin tuomari ottaa palkan!

Haastemies merkitsee lisäkustannuksia

Täytäntöönpanomenettelyä on edeltävä oikeudenkäynti, joka saatetaan päätökseen antamalla tuomio, jolla määrätään tietty määrä rahaa vastaajalta kantajalle (kanteen hakijalle). Erääntyvä summa erääntyy, kun tuomioistuimen tuomio on tullut lainvoimaiseksi - velallisen on tällöin maksettava tuomiosta saatu summa (korot, jos tuomioistuin niin päättää) oikeudenhaltijalle. Hän voi yrittää päästä sopimukseen velkojan kanssa ja vahvistaa velan takaisinmaksusäännöt (esimerkiksi erissä maksaminen), vaikka tällaista mahdollisuutta ei ole vahvistettu tuomiossa. 

Jos velallinen ei selvitä velkaa vapaaehtoisesti, velkojalla on oikeus hakea tuomioistuimen suorittamasta täytäntöönpanosta vireillepanoa ja suorittamista. 

Haastemiehen suorittama menettely ei ole ilmaista - se aiheuttaa lisäkustannuksia. Tämä tarkoittaa, että tuomioistuimen tuomiosta saatavan määrän lisäksi velallisen, jota vastaan ​​tuomioistuimen suorittama oikeudenkäynti johtaa, on myös vastattava itse täytäntöönpanosta aiheutuvista kustannuksista.. Lainvelvoittaja, toisin sanoen henkilö, jota vastaan ​​täytäntöönpanomenettely suoritetaan, maksaa tuomioistuimen suorittamat kulut. Jokainen täytäntöönpantu summa peritään 10% sen arvosta.

Menettelyä hoitava tuomari vähentää ylimääräisen summan kustakin summasta, jonka hän onnistuu perimään velalliselta kulujen kattamiseksi. Sovellettavien määräysten mukaisesti tämä summa on 10% pakotetusta summasta, vähimmäismaksu on 300,00 EUR. Joissakin tilanteissa vähimmäispalkkio on 200,00 EUR - jos tuomioistuimen suorittama täytäntöönpano tapahtuu vain takavarikoimalla pankkitili, työpalkkio, sosiaaliturvaetuudet tai takavarikoimalla velallisen velka. Katso myös

  • Kuinka paljon haastemies voi ansaita ja miltä hänen työnsä näyttää?
  • Valitus haastemiehen toimista käytännössä
  • Tuomioistuimen takavarikointi ja äitiysetuus

Esimerkki 1.

Aadamia vastaan ​​on vireillä täytäntöönpanomenettely, jossa ulosottomies panee täytäntöön maksamattomasta lainasta maksettavan määrän. Haasteen takavarikoinnin määrä on 4 000,00 EUR. Tähän määrään haastehenkilö lisää 400,00 zlotya suorittajan kuluista (ts. 10% pakotetusta summasta).

Velallinen, joka saa kirjeen täytäntöönpanomenettelyn aloittamisesta (ja esimerkiksi palkan takavarikoimisesta), voi vähentää ulosottomiehen kustannuksia, jos hän maksaa velan vapaaehtoisesti takaisin. Jos:

  • maksaa erääntyvän summan saajan suorittamalle pankkitilille tai suoraan hänen toimistossaan;

  • maksaa velan kokonaan tai osittain takaisin

  • takaisinmaksu suoritetaan kuukauden kuluessa ilmoituksen tekopäivästä,

tuomioistuimen suorittamia kuluja alennetaan 10 prosentista 3 prosenttiin. Velallinen voi vähentää ulosmittaukseen liittyviä kuluja, jos hän maksaa velkansa vapaaehtoisesti. Haastehenkilön palkkio on myös pienempi, kun velallinen maksaa takaisin velan suoraan velkojalle. Tällöin maksu alennetaan 5 prosenttiin palautetusta määrästä (vähintään 200,00 EUR), jos velallinen on maksanut takaisin kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta ilmoittavan kirjeen toimittamisesta. Jos velallinen maksaa velkansa kuukauden kuluttua, maksua ei alenneta.

Velallinen voi vastustaa täytäntöönpanoa

Jos velallinen ei hyväksy vireillä olevaa täytäntöönpanoa eikä halua maksaa velkaa vapaaehtoisesti takaisin, hän voi riitauttaa tuomion, josta on tullut oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman menettelyn aloittamisen perusta.. Täytäntöönpanomenettelyt suoritetaan ns. Perusteella täytäntöönpanokelpoinen otsikko, ts. tuomioistuimen päätös (esim. tuomio), jolle tuomioistuin on antanut täytäntöönpanolausekkeen, jossa todetaan päätöksen soveltuvan täytäntöönpanoon. Vireillä olevan täytäntöönpanomenettelyn laillisuuden kyseenalaistamiseksi on tarpeen kyseenalaistaa tuomion täytäntöönpano. Tämä voidaan tehdä ns täytäntöönpanon vastainen toimi (tunnetaan myös nimellä väitekanne), jossa velallinen vaatii täytäntöönpanomääräyksen kumoamista (kokonaan tai osittain). 

Täytäntöönpanon vastainen kanne voidaan kohtuudella nostaa Art. 840 § 1 siviiliprosessilain.

Siviiliprosessilain 840 §: n 1 momentti
"Velallinen voi kanteella vaatia täytäntöönpanomääräyksen kumoamista kokonaan tai osittain tai vanhentumista, jos
1) on ristiriidassa tapahtumien kanssa, joihin täytäntöönpanolausekkeen antaminen perustui, erityisesti kun hän kyseenalaistaa täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetun velvoitteen olemassaolon, joka ei ole tuomioistuimen päätös, tai kun hän kyseenalaistaa velvoitteen siirron olemassaolosta huolimatta muodollisen asiakirjan, joka vahvistaa tämän siirtymisen;
2) täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanon jälkeen tapahtui tapahtuma, jonka seurauksena velvoite päättyi tai sitä ei voida panna täytäntöön; kun otsikko on tuomioistuimen tuomio, velallinen voi perustaa kanteen myös istunnon päättämisen jälkeen tapahtuneisiin tapahtumiin sekä suoriteperusteeseen, jos tämän kanneperusteen esittämistä asiassa ei voitu hyväksyä;
3) puoliso, jota vastaan ​​tuomioistuin on antanut täytäntöönpanolausekkeen 4 artiklan mukaisesti. 787, osoittaa, että täytäntöönpano ei kuulu velkojalle, vaikka puolisolla on oikeus väitteisiin paitsi oman lainsa mukaan myös väitteisiin, joita hänen puolisonsa ei voinut nostaa aiemmin ". Yleisin syy täytäntöönpanotoimenpiteiden nostamiseen on tapahtumia, jotka tekevät tehdyn tuomion täytäntöönpanon mahdottomaksi - yleensä se johtuu koko velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta..

Esimerkki 2.

1. joulukuuta 2019 annettiin tuomio, jolla määrättiin 2000,00 zlotyn määrä Jan Kowalskilta Adam Nowakille. Tuomio tuli lainvoimaiseksi 15. joulukuuta 2019, ja samana päivänä Jan Kowalski maksoi kantajalle koko erääntyvän summan tuomioistuimen siirron avulla. Adam Nowak - huolimatta takaisinmaksusta - pyysi täytäntöönpanolauseketta ja sen saatuaan jätti hakemuksen tuomioistuimen haastemiehelle. Tuomioistuin aloitti teloituksen ja takavarikoi Jan Kowalskin työstä maksetun korvauksen. Tällaisessa tilanteessa Jan Kowalskilla on oikeus nostaa täytäntöönpanon vastainen toimi täytäntöönpanokelpoisuuden kumoamiseksi. Hänellä on oikeus korvaukseen oikeudenkäyntiin liittyvistä kustannuksista (esim. Oikeudenkäyntimaksut, ammatillisen asianajajan palkkiot jne.).

Väite on esitettävä tuomioistuimelle, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu. Sen käyttäytymispaikka määritetään yleensä määrittämällä haastemiehen toimivalta. 

Velallisella on oikeus nostaa kanne milloin tahansa - siviiliprosessilain säännöksissä ei säädetä erityisestä määräajasta asian vireillepanolle. Tämän pitäisi tapahtua ennen täytäntöönpanomenettelyn päättymistä. Kantajan on ilmoitettava kanteessa kaikki syytteet, jotka kohdistuvat täytäntöönpanolausekkeen antamiseen. Jos hän ei tee niin, hän menettää oikeuden vedota näihin väitteisiin oikeudenkäynnin aikana.

Väitemenettelystä peritään oikeudenkäyntimaksu - sen määrä riippuu riidan kohteen arvosta (oikeudenkäyntiin osallistuva määrä). Jos arvo ylittää 20000,00 EUR, pääsääntö on, että maksu on 5% WPS: stä. Tapauksissa, joissa WPS on alle 20 000,00 EUR, oikeudenkäyntimaksu on 30,00 EUR - 1 000,00 EUR riippuen WPS: n tarkasta määrästä. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti