Tärkein » joka päivä » Kuinka kirjoittaa työsuhteen selvitys?

Kuinka kirjoittaa työsuhteen selvitys?

 joka päivä : Kuinka kirjoittaa työsuhteen selvitys?

Työsuhteessa pysyminen antaa työntekijälle monia oikeuksia. Valitettavasti nykyisin työsopimuksista luovutaan yhä enemmän. Vastineeksi työntekijät suorittavat tehtävänsä ns. Perusteella romusopimukset. Sopimuksen nimi ei kuitenkaan vaikuta työsuhteen olemattomuuteen. Kuinka kirjoittaa oikeusjuttu Fr. työsuhteen olemassaolon toteaminen

Mikä on työsuhde?

Art. Työsäännöstön 22 §: n 1 momentissa työntekijä sitoutuu työsuhteen solmimiseksi suorittamaan tietyntyyppistä työtä työnantajalle ja hänen johdollaan ja työnantajan määräämässä paikassa ja aikaan ja palkkaamaan työnantajan. työntekijä korvausta vastaan.

Tehdyn sopimuksen nimellä, jonka perusteella virallinen toiminta suoritetaan, ei ole merkitystä, jos henkilö suorittaa tehtävänsä esimiehen valvonnassa ja paikassa. Tässä tapauksessa työsuhde on ilmeinen, vaikka työnantaja ei halua myöntää sitä. SA: n tuomio Łódźissa 20. joulukuuta 2019 (asiakirjaviite III AUa 564/19)
Se, ovatko osapuolet tosiasiallisesti solmineet työsuhteen, joka muodostaa sosiaalivakuutuksen arvon, ei riipu virallisen työsopimuksen tekemisestä, palkan maksamisesta, vakuutukseen liittymisestä ja palkkion maksamisesta tai työtodistuksen myöntämisestä, vaan tosiasiallisesti toteuttamalla työsuhteelle ominaiset elementit, jotka johtuvat sisältötaiteesta. 22 §: n 1 momentti Siksi on olennaista, että työsuhteelle on ominaista velvollisuuden tosiasiallinen suorittaminen ja työntekijän ominaispiirteet. Sopimuksen muodossa oleva asiakirja ei ole riittävä ja kiistämätön todiste siitä, että sen osapuolina allekirjoittaneet henkilöt tekivät virheellisen tahdonilmauksen tämän asiakirjan sisällöllä. Työsuhteen olemassaolo määrää itse asiassa mahdollisuuden hakea realisoitumattomia työntekijän oikeuksia, kuten maksamatta olevaa vuosilomaa, palkatonta ylityötä tai tarvetta maksaa sosiaaliturvamaksuja työntekijästä. Mutta entä jos ohjaaja ei halua tunnustaa työsuhdetta? Tällaisessa tilanteessa ainoa ratkaisu on saattaa asia oikeuteen. Katso myös

 • Lyhyt oikeudenkäynti - mikä on oikeudenkäynti?
 • Onko oikeudenkäynnin irtisanomisen yhteydessä palkkaa??
 • Työntekijän valitus - miten se kirjoitetaan ja jätetään oikeuteen?

Oikeudellinen ratkaisu työsuhteen olemassaolosta

Työsuhteen olemassaolon toteaminen voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

 • vapaaehtoisesti (ilman oikeudenkäynnin tarvetta) - työntekijä ja työnantaja pääsevät sopimukseen ja täyttävät kaikki työlainsäädännöstä johtuvat keskinäiset velvoitteet;
 • väkisin (koska on tarpeen nostaa oikeudenkäynti ja saada asianmukainen rangaistus) - tämä vaihtoehto esiintyy vasta, kun työnantaja ei halua tunnustaa työsuhteen olemassaoloa eikä siten tunne olevansa velvollinen täyttämään työntekijöiden maksamattomia vaatimuksia työntekijä.

Työsuhteen olemassaolon toteaminen tuomioistuimessa edellyttää ensinnäkin asianmukaisen vaatimusilmoituksen laatimista - ilman sitä tapausta ei käsitellä lainkaan. Työntekijä, joka haluaa todistaa työsuhteen olemassaolon, voi kirjoittaa tällaisen vetoomuksen itse (ei ole velvollisuutta käyttää asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan tukea).

Osapuolet, joilla on oikeus nostaa kanne tämän tyyppisessä asiassa, eivät ole vain voimassa olevan sopimuksen osapuolia, vaan myös työsuojelutarkastaja ja henkilöt, joilla on laillista etua siihen (esim. Kuolleen työntekijän perheenjäsenet tai hänen perillisensä).

Työsuhteen olemassaolon toteamista koskevan hakemuksen osat

Jokaisessa vaatimuksessa on sisällettävä asianmukaisesti määritelty tuomioistuin ja tulevan menettelyn osapuolet. Aluetuomioistuimella on aina toimivalta työsuhteen olemassaolon määrittämiseen liittyvissä asioissa. Art. Siviiliprosessilain 461 §: n 1 momentissa säädetään, että työoikeudellinen kanne voidaan nostaa joko vastaajan yleisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai tuomioistuimessa, jonka lainkäyttövaltaan työ kuuluu, oli tai oli tarkoitus tehdä.

Osapuolten asianmukainen tunnistaminen vaateilmoituksessa vaatii kaikki tiedot kantajasta (kanteen tekijä) ja vastaajan (osapuoli, jota vastaan ​​kanteen nostetaan). Luonnollisten henkilöiden osalta on tarpeen säätää:

 • nimi ja sukunimi,
 • PESEL-numero,
 • kotiosoite (kirjeenvaihto-osoite, jos eri kuin kotiosoitteesi).

Oikeushenkilöiden osalta on tarpeen säätää:

 • oikeushenkilön tarkka nimi (yritys),
 • oikeushenkilön sääntömääräinen kotipaikka,
 • NIPISTÄÄ,
 • KRS-numero (jos sellainen on, tietysti).

Toinen olennainen tekijä on riidan arvon määrittäminen. Art. Siviiliprosessilain 231 §: n mukaan tapauksissa, jotka koskevat työntekijöiden vaatimuksia työsuhteen perustamisesta, olemassaolosta tai päättymisestä, riidan kohteen arvo on määräaikaisessa työsuhteessa työstä maksettavan palkan summa. riidanalainen kausi, mutta enintään yksi vuosi, ja toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin - yhden vuoden. Korkeimman oikeuden päätös 4.3.2015 (asiakirjaviite I PZ 32/14)
Kussakin tapauksessa työsuhteen olemassaolon toteamiseksi on mahdollista määrittää riidan kohteen arvo (valituksen kohteen arvo). Tämä voidaan tehdä ottamalla huomioon riidanalaisen palkkion summa tai yhden vuoden palkka. Riidan kohteen arvo on erittäin tärkeä tekijä - se määrittää mahdollisen velvollisuuden maksaa oikeudenkäyntimaksu vaateesta. Jos työntekijä on syynä tapaukseen, hän on vapautettu velvollisuudesta maksaa mainittu maksu vain, jos riidan arvo on enintään 50 000 zlotya. Jos WPS on korkeampi, sinun on joko maksettava 5 prosentin korvaus riidanalaisesta summasta tai haettava vapautusta oikeudenkäyntimaksuista. Työnantajalta ja muilta, jotka nostavat tällaisia ​​vaatimuksia, peritään pakollinen oikeudenkäyntimaksu.

Pyyntö ja perustelu vaatimukselle

Kaikkien vaatimusten tärkeimmät osat ovat kantajan johtopäätökset ja niiden asianmukainen perustelu. Käsiteltävässä tapauksessa se on tietysti pyyntö todistaa työsuhteen olemassaolo tietyn sopimuksen osapuolten välillä (esim. Tiettyä työtä koskeva toimeksianto tai toimeksianto). Lisäksi kantaja voi hakea:

 • maksaa korvausta (erityisesti ylityötyöstä),
 • bonuksen maksaminen,
 • maksamatta olevan vuosiloman myöntäminen tai taloudellisen korvauksen maksaminen tältä osin.

Vaatimusten vahvistamiseksi on toimitettava asianmukaiset perustelut. Lisätään siihen yksityiskohtainen kuvaus tilanteesta - mahdollisimman lyhyt ja tarkka. Muista, että oikeusjuttu ei ole kirje, vaan virallinen kirje (sen pitäisi olla hyvin tarkka).

Väitteiden esittäminen vaatii kantajan liittämään asiaankuuluvia todisteita - perusta on tietysti osapuolten välinen voimassa oleva sopimus. Hyödyllisiä ovat myös:

 • aikataulut,
 • tallenteet yrityksen kameroista,
 • henkilön työntekijä- ja kirjanpitotiedot,
 • todistajien todistukset (esim. muilta työntekijöiltä).

Muista, että jokainen vaatimusilmoitus on toimitettava 3 kappaleena ja riittävä määrä liitteitä (vaatimusasiakirjaan toimitetut todisteet). Kaikkien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai mahdollisesti notaarin vahvistamia. Kantajan (tai tarvittaessa hänen edustajansa) on allekirjoitettava kukin kanteesta. Oikeudenkäyntikulujen maksaminen on liitettävä vaateilmoitukseen (esim. Pankkisiirron kuitti tai tuomioistuimen kassasta ostetut tuomioistuimen postimerkit) - tämä koskee tietysti vain tilanteita, joissa tällainen vaatimus maksu on pakollinen (muuten emme liitä mitään tältä osin).

Yhteenveto

Fr. työsuhteen olemassaolon toteaminen on kirje oikeudenkäynnin aloittamisesta. Sen tarkoituksena on tietysti osoittaa, että tietyssä tapauksessa on kyse työsuhteesta, ja siksi työntekijällä oli täysi oikeus nauttia työsuhde-etuuksista..

Vaatimusilmoitus toimitetaan aina käräjäoikeudelle, työosastolle. Pääsääntöisesti siitä ei peritä oikeudenkäyntimaksua, jos työntekijä maksaa sen ja riidan kohteen arvo ei ylitä 50000 zlotya..

Osapuolten ja tuomioistuimen tunnistamisen lisäksi kanteen on sisällettävä riidan kohteen arvo, kantajan erityiset vaatimukset, perustelut kantaansa sekä niitä tukevat todisteet, kantajan allekirjoitus ja luettelo liitteistä vaatimukseen. Suosittelemme: Vanhuuspalvelu - on siihen sisältyvä aika eläkkeen saamiseksi?

Suositeltava
Jätä Kommentti