Tärkein » suojelus » Mitä on syytä tehdä, kun tehdään kausityötä koskeva sopimus?

Mitä on syytä tehdä, kun tehdään kausityötä koskeva sopimus?

 suojelus  :  Mitä on syytä tehdä, kun tehdään kausityötä koskeva sopimus?

Kausityö on hyvä tapa ansaita ylimääräisiä tuloja tai saada kokemusta. Sattuu, että se on ensimmäinen työ nuoren ihmisen elämässä. Jotta epärehelliset yritykset eivät käytä sitä ja välttäisi pettymyksiä, on kiinnitettävä huomiota tarjotun sopimuksen sisältöön. kausityö? Tarkistetaan!

Mikä olisi sisällytettävä kausityötä koskevan sopimuksen sisältöön?

Kausityösopimuksessa on lisäksi määriteltävä sopimuksen osapuolet ja aika, jona se on tehty, palkan laskentamenetelmä (kuukausittainen kertakorvaus, tuntipalkkio, palkkiot, vihjeiden maksamista koskevat säännöt) ja sopimuksen laajuus työntekijän tehtävät on ilmoitettava. Sopimuksen tekemisen muoto ei ole yhtä tärkeä. Vaikka suullinen sopimus on tehokas ja sitova, työolot tulisi määritellä kirjallisesti. Korkeimman oikeuden tuomio 17. marraskuuta 2016 (asiakirjaviite II PK 225/15) Art. Työsäännöstön 26 päivänä kesäkuuta 1974 annetun lain, työlain (Journal of Laws No. 24, kohta 141, sellaisena kuin se on muutettuna) 29 §: n 2 momentti, työsopimus tehdään kirjallisesti, ja jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantaja vahvistaa ennen työntekijän ottamista töihin työntekijälle kirjallisesti sopimuksen osapuolia koskevat järjestelyt, sopimuksen tyypin ja sen ehdot. Kirjallista muotoa ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ole varattu mitättömyyden tuskan alle.

Korkeimman oikeuden mielestä (täsmennetty 4. marraskuuta 2009 annetussa tuomiossa, asiakirja viite I PK 105/09), toisen työsuhteen tapauksessa on sallittua tehdä implisiittisesti. Kirjallisen lomakkeen noudattamatta jättäminen ei mitätöi tällaista sopimusta.

Katso myös

  • Työskentely ulkomailla kesälomalla - miten valmistautua
  • Kuinka dokumentoida työkokemus ulkomailla?
Elinkeinonharjoittaja voi antaa sen tehtäväksi työ kausiluonteinen ei vain määräaikaisen työsopimuksen, vaan myös siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella. Se kannattaa myös pitää kirjallisesti, kun teet toimeksiantosopimuksen tai tiettyä työtä varten.

Onko kausityötä määritelty??

Kausityö ei ole määritelty työsäännöissä. Korkeimman oikeuden 3. huhtikuuta 1986 antaman tuomion (asiakirjaviite III URN 20/86) perusteella oletetaan kuitenkin, että kausityötä tehdään tietyn osan vuodesta tietyn kauden, kauden yhteydessä. ja ilmakehän olosuhteet.

Lisäksi kausiluonteisten tehtävien suorittaminen on yksi 1 artiklassa määritellyistä vuokratyön muodoista. 2 lauseke Vuokratyöntekijöiden palkkaamisesta 9. heinäkuuta 2003 annetun lain (Journal of Laws No. 166, kohta 1608) 1 kohta 3, jossa säännellään vuokratyöntekijöiden palkkaamista vuokratyönantajana olevan työnantajan toimesta. Lähestyminen yksityiseen työvoimatoimistoon on hyvä tapa löytää kausityötä.

Mitkä ovat kausityöntekijän palkkaamisen määräaikaisen työsopimuksen säännöt?

Kausityöntekijän työsuhde perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Tämän työsuhteen tyypillinen piirre on ilmoitettu päivämäärä, jona työsuhde päättyy. Työlain 251 §: n 1 momentin mukaan pääsääntöisesti määräaikaisen työsuhteen mukainen työsuhde sekä samojen työsuhteen osapuolten välillä tehtyjen määräaikaisten työsopimusten mukainen kokonaisaika , saa olla enintään 33 kuukautta, ja näiden sopimusten kokonaismäärä voi olla enintään 3 kuukautta. Edellä mainitun säännöksen 2 §: n mukaan työntekijän katsotaan vastaavan 1 §: ssä tarkoitetun määräajan päättymistä seuraavasta päivästä tai neljännen määräaikaisen työsopimuksen tekopäivästä. työsopimus toistaiseksi..

Tämä sääntö Art. Työsäännöstön 251 §: n 4 momentin 2 kohtaa ei sovelleta työsopimuksiin, jotka on tehty määräajaksi satunnaisen tai kausityön tekemiseksi. Toisin sanoen neljännen kauden kausityösopimuksen tekeminen ei johda työntekijän palvelukseen määräämättömäksi ajaksi..

Esimerkki 1.

Jan teki 1.7.2017 määräaikaisen työsopimuksen hedelmätuottajan kanssa. Osapuolet sopivat, että työsuhde kestää kaksi viikkoa. Tehtävä oli sadonkorjuu mansikoita. Osapuolet allekirjoittivat 15. heinäkuuta ja 30. heinäkuuta samanlaisen sopimuksen. 14. elokuuta 2017 huolimatta siitä, että sopimus ei ollut enää voimassa, Jan tuli töihin mansikka-alalle, työnantaja ei vastustanut sitä ja maksoi hänelle tavalliseen tapaan palkan sopimuksen päättymisen jälkeen. työpäivä. Onko tässä tilanteessa tehty toistaiseksi voimassa oleva työsopimus? Ei. Vaikka osapuolet tekivät epäsuorasti neljännen määräaikaisen työsopimuksen, se oli luonteeltaan kausiluonteista, joten tällaista vaikutusta ei tapahtunut.

Voivatko kausityötä tehdä alaikäiset??

Art. Nuorten työlakien 2001 §: n 1 ja 2 (henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, mutta ei ole ylittänyt 18 vuotta) voidaan työsuhteen perusteella työskennellä kevyen työn tekemiseksi, joka ei saa olla uhka nuoren elämän, terveyden ja psykofyysisen kehityksen, eivätkä ne myöskään voi estää häntä suorittamasta pakollista koulutusta.  Työlainsäädännössä sallitaan alaikäisen palkkaaminen kausityöhön, erityisesti loma-aikana. On korostettava, että Art. Työlain 190 §: n 2 momentissa alle 15-vuotiaiden työllistäminen on kielletty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sopimus olisi pätemätön. Nuori työntekijä voi vaatia korvausta suoritetusta työstä. Työnantajille puolestaan ​​kohdistuu sakko alle 15-vuotiaiden laittomasta työskentelystä.

Esimerkki 2.

Jan on kolmetoista vuotias ja on päättänyt aloittaa mansikoiden poiminnan kesälomalla viereisellä tilalla. Se on kevyt manuaalinen työ, joka tehdään omassa tahdissasi. Työskentely kesälomalla ei häiritse oppivelvollisuutta. Jan ei kuitenkaan voinut allekirjoittaa työsopimusta, koska hän ei ole vielä 15-vuotias. Alle 15-vuotiaita ei voida työskennellä työsopimuksen perusteella lukuun ottamatta taiteellista, kulttuuri-, urheilu- tai mainostoimintaa harjoittavan yksikön työtä..

Mitkä ovat kausityöntekijän palkkaamista koskevat säännöt siviilioikeudellisen sopimuksen nojalla?

Kausityötä voidaan tehdä siviilioikeudellisen sopimuksen nojalla, se on vaihtoehto työsopimuksille. Kausiluonteisen työn suorittaminen voidaan antaa toimeksiannon tai erityisen tehtäväsopimuksen perusteella. Se on hyödyllistä yrittäjälle, koska heidän tekemänsä päätökseen ei sisälly velvollisuutta maksaa sosiaaliturvamaksuja. Lisäksi siviilioikeudellisen sopimuksen mukaiset kausityöt voidaan ulkoistaa 13-vuotiaille.

On korostettava, että onko kyseessä työsopimus vai siviilioikeudellinen sopimus, ei määrää sen nimi, vaan osapuolten sisältö ja tarkoitus. Ei voida päätellä, että kiinteänä työaikana suoritettu työ yrittäjän suorassa johdossa täyttää tietyn työn sopimuksen ehdot. Henkilö, joka tekee työtä edellä kuvatuin ehdoin, voi pyytää työoikeutta selvittämään työsuhteen olemassaolon.

Sekä toimeksiantosopimus että erityinen työsopimus ovat palvelujen tarjoamista koskevia sopimuksia. Miten ne eroavat toisistaan? Toimeksiannon yhteydessä urakoitsija sitoutuu suorittamaan erityiset oikeudelliset toimet päämiehen hyväksi, joten on tärkeää suorittaa toimia, joilla pyritään aiottuun tarkoitukseen. Tietyn tuloksen esiintyminen ei vaikuta velvoitteen täyttämiseen. Toisaalta, kun osapuolia sitoo tietty työsopimus, tietyn vaikutuksen syntyminen on perus- ja välttämätön tekijä.

Esimerkki 3.

Jan sitoutui siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella koristamaan mansikoita kahden viikon ajan sopimuksen tekopäivästä. Kyse on toimeksiannosta, koska urakoitsijan velvollisuutena on suorittaa erityinen toiminta päämiehelle.

On korostettava, että tiettyjen töiden sopimusten allekirjoittaminen työ kausiluonteinen maataloudessa se ei ole oikein, koska ilmeisistä syistä hedelmien ja vihannesten korjuuta koskevaa työtä ei voida pitää työn tekona.

Uudentyyppinen siviilioikeudellinen sopimus - sopimus sadonkorjuusta

Tämän ilmiön poistamiseksi parlamentti hyväksyi 13. huhtikuuta 2018 muutoksen viljelijöiden sosiaalivakuutuksesta annettuun lakiin. Uudet asetukset säätävät uudentyyppisestä siviilioikeudellisesta sopimuksesta - sadonkorjuuta koskevasta sopimuksesta. Nämä sopimukset on tehtävä maatilaa johtavan viljelijän ja korjuuavustuksen antajan, nimeltään auttaja. Säädösehdotuksen perusteluissa todetaan: sadonkorjuutukea koskevaa sopimusta sovelletaan sadonkorjuuseen, joka sisältää suoraan hedelmien ja vihannesten korjuuseen sekä niiden myöhempään lajitteluun ja myyntiin valmisteluun liittyvää toimintaa . Hedelmien korjuu sisältää toimintoja, kuten hedelmien tai vihannesten poimimisen puista, pensaista tai muista kasveista, esim. Mansikoista, paprikoista tai tomaateista, esim. Sienien leikkaamisen ja vihannesten poiminnan suoraan maasta, esim. Sipulit. Korjatessa esimerkiksi kaalia ja kukkakaalia poistetaan tarpeettomat kasvinosat, ts. Juuret ja ulkolehtikerros. Tämä toimenpide edellyttää veitsen käyttöä. Lisäksi on mahdollista kerätä maasta hedelmiä, pääasiassa omenoita ja luumuja, teolliseen käyttöön. Lajittelu koon mukaan ja jako laatuluokkiin voidaan suorittaa sadonkorjuun aikana (mansikat, mustikat) ja myöhemmin lajittelulaitoksissa, esim. Omenat, päärynät. Korjatut hedelmät ja vihannekset sijoitetaan astioihin ja laatikoihin tai ladataan kuljetuslaitteisiin. Myyntiin valmisteluun voi sisältyä hedelmien pesu ja puhdistus sekä pakkaaminen vastaanottajalle sopiviin pakkauksiin, pinoaminen kuormalavoille ja tarvittaessa foliointi. Hedelmien ja vihannesten varastotilojen valmistelu sisältää seinien ja lattioiden pesemisen ja puhdistamisen. Korjuutukea koskeva sopimus edellä mainittujen toimintojen maksetusta suorittamisesta tehdään enintään 90 päiväksi kalenterivuoden aikana (

).

Lisäksi käsitelty tarkistus laajentaa näiden asetusten subjektiivista soveltamisalaa koskemaan myös viljelijän avustajia, jotka voivat olla myös Puolan tasavallan alueella asuvia henkilöitä työluvan perusteella..  Tämän tyyppisiin sopimuksiin sovelletaan tapaturma- ja sairausvakuutusmaksuja. Kausityö ne voidaan suorittaa siviilioikeudellisen sopimuksen tai työsopimuksen perusteella, tässä tapauksessa työnantajat päättävät useimmiten määräaikaisesta työsopimuksesta. Toinen vaihtoehto on käyttää vuokratyövoimatoimistoa.

Kausityön vaihtoehtona työsopimuksille ovat siviilioikeudelliset sopimukset - palkkiot ja erityistyöt. Niiden etuna on, että ei tarvitse asettaa tiukkaa työaikaa, työpaikkaa eikä muita velvoitteita, kuten lomia. Tämän tyyppiseen sopimukseen on myös mahdollista palkata 13-vuotiaita nuorten työntekijöitä. Lisäksi siviilioikeudelliset sopimukset ovat usein helppo tapa välttää ZUS-maksujen maksaminen työntekijöiltä..

Määräaikaisen työntekijän työllistäminen työvoimatoimistossa - onko se kannattavaa?

Suosittu kausityöntekijöiden palkkaamismuoto on työvoimatoimiston palvelujen käyttö. Tässä mallissa työvoimatoimisto on työntekijän työnantaja. Yritys (asiakas) allekirjoittaa sopimuksen valitun toimiston kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle tietty määrä työntekijöitä. Yritys (asiakas) laskee suoritetun työn tilit palkkion maksavan toimiston kanssa ja laskee palkattujen työntekijöiden kanssa. Väliaikaisen toimiston palvelujen käyttö ei aina tarkoita yritykselle säästöjä. Työvoimatoimistossa palkattu työntekijä ei saa ansaita vähemmän kuin työntekijä, joka on työsuhteessa samassa tai vastaavassa asemassa työsopimuksen nojalla suoraan työnantajan kanssa. Jos lisäät viraston palveluihin liittyvät kustannukset, tällaisen työntekijän kustannukset voivat olla korkeammat. Yritys säästää kuitenkin rekrytointia eikä sen tarvitse huolehtia sairauslomista ja poissaoloista.  Vuokratyöntekijöitä ei voida käyttää kaikissa tehtävissä tai he eivät voi suorittaa tiettyjä toimintoja.

Siksi kausityöntekijän palkkaaminen ei eroa käytännössä työntekijän palkkaamisesta työskentelemään tavallisten sääntöjen mukaisesti. Myös tässä tapauksessa työnantajalla on mahdollisuus käyttää sekä työsopimuksia että siviililain määräysten mukaisia ​​sopimuksia. Suosittelemme: Luvaton poistuminen työpaikalta - mitkä ovat seuraukset?

Suositeltava
Jätä Kommentti