Tärkein » joka päivä » Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta

Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta

 joka päivä  : Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta

Kesä on matkojen, lomamatkojen ja jännittävien matkojen aika. Tilastokeskuksen julkaisemien tilastotietojen mukaan puolalaiset ylittivät Puolan rajan vuoden aikana yli 115 miljoonaa kertaa (tiedot vuodelta 2017). Ulkomaanmatkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Puolalaiset turistit vierailevat mielellään Euroopan maissa (suosituimmat kohteet ovat aina Kreikka, Italia, Espanja ja Kroatia), mutta yhä useammin he päättävät mennä eksoottisille matkoille Aasiaan tai Etelä-Amerikkaan. Lähes neljännes puolalaisten ulkomaanmatkoista järjestettiin matkatoimistojen kautta. Suurin osa matkatoimistojen asiakkaista palaa lomalta upeilla muistoilla upeista näkymistä, ylellisistä hotelleista ja herkullisista aterioista. Joillekin lomamatkasta tulee kuitenkin stressin lähde ja tunne hukkaan menevää rahaa. Likaiset hotellihuoneet, täynnä olevat rannat, pilaantunut ruoka - nämä ja monet muut valitukset näkyvät joka vuosi suosittujen loma-sivustojen turistien mielipiteissä. Mikä on matkatoimistojen vastuu tässä tapauksessa?

Onko matkatoimisto vastuussa jääneestä lomasta?

Matkatoimiston vastuu se herätti vakavia kiistoja tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Art. 11 a kohta. Turistipalvelulain 1 §: ssä säädetään suoraan, että matkanjärjestäjä (ja siten matkan järjestävä matkatoimisto) on vastuussa matkailupalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä.

Matkailupalveluista annetun lain 11 a artikla
1.Matkanjärjestäjä on vastuussa matkapalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä, paitsi jos laiminlyönti tai virheellinen suorittaminen johtuu yksinomaan:
1) asiakkaan teko tai laiminlyönti;
2) sellaisten kolmansien osapuolten toimet tai laiminlyönnit, jotka eivät osallistu sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen suorittamiseen, jos näitä toimia tai laiminlyöntejä ei voitu ennakoida tai välttää, tai
3) ylivoimainen este.
2. Vastuun poissulkeminen sopimuksen laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 1, ei vapauta matkanjärjestäjää velvollisuudesta tarjota apua loukkaantuneelle asiakkaalle matkailutapahtuman aikana.

Matkatoimiston vastuu voidaan sulkea pois vain, jos sopimuksen laiminlyönti tai virheellinen täytäntöönpano johtuu ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan toimesta tai laiminlyönnistä taikka kolmannen osapuolen toimesta tai laiminlyönnistä, joka ei osallistu sopimuksen toteuttamiseen, joita ei voitu ennakoida tai välttää. Lain soveltamisalaan kuulumattomissa asioissa sovelletaan siviililain säännöksiä, mikä tarkoittaa, että turismille aiheutuneen vahingon käsite on tulkittava siviililain säännösten perusteella. Katso myös

  • Lomakohde ja lomapäivien muutos
  • Kuinka saada passi aikuiselle ja lapselle?

Sääli turistille on myös rentoutumisen nautinnon menetys

Oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa vakiintuneen näkemyksen mukaan on oletettava, että vahinko sisältää vahingon kärsineen kärsimät vahingot ja edut, jotka voitaisiin saavuttaa, ellei vahinkoa olisi aiheutettu..

Vahinko voi olla:

  • omaisuus (turistimatkan tapauksessa se on esimerkiksi matkan hinta, lentolipun hinta, kaikki turistille aiheutuvat lisäkustannukset - esim. ruokakulut, majoitus toisessa hotellissa, lääkkeet, jne.),

  • muu kuin rahallinen (eli epäonnistuneen lähdön yhteydessä aiheutuneen vahingon korvaaminen).

Lisäksi siviililain säännöksissä ilmoitetaan korvausvelvollisuuden yleiset ehdot, joihin sisältyvät henkilön vastuun aiheuttava tapahtuma, vahinko ja ns. riittävä syy-yhteys tapahtuman ja vahingon välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että matkatoimiston toiminnan tai laiminlyönnin ja turistille aiheutuneen vahingon välillä on oltava looginen syy-seuraussuhde..

Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta

Oikeus vaatia aineettoman vahingon korvaamista johtuu Art. 5 sekuntia Matkapaketeista annetun neuvoston direktiivin 90/314 / ETY 1 ja 2 kohta. Edellä mainitut säännökset muodostavat matkailutapahtuman järjestäjän vastuun vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle (kuluttajalle) sopimuksen laiminlyönnin tai virheellisen täyttämisen seurauksena, sekä taiteen tarjoamisesta. Matkailupalvelulain 11 a kappale panee täytäntöön ilmoitetut EU-määräykset. Kaikki Euroopan unionin maat ovat panneet direktiivin täytäntöön.

Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että matkailupalvelujen tapauksessa vahingon käsitteen tulisi kattaa myös aineettomat vahingot, jotka aiheutuvat lomasta nauttimisen menettämisestä ( "loma nauttimisen menetys " ").

Tuomioistuin totesi muun muassa, että "peruskannustin, joka kannustaa kuluttajia hyödyntämään turistitapahtumaa, on aineellisten etujen (vapaa-aika, rauha, rentoutuminen, mukavuuden tunne jne.) Saavuttaminen; sen saamatta jättäminen järjestäjän huolimattomuudesta, toisin sanoen nautinnon menetyksestä (tuhlaava loma), on usein ainoa kuluttajalle aiheutunut vahinko "(ks. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.3.2002, viite C -168/00).

Huolimatta edellä mainituista selkeästi muotoiltuista asetuksista ja tuomioista, matkatoimistojen vastuu turisteille aiheutuneista aineettomista vahingoista eli ns hukkaan jätettyä lomaa ei pantu täytäntöön.

Korkein oikeus kuitenkin totesi vuonna 2010 yksiselitteisesti, että "Art. 11 sekuntia Matkailupalveluista 29. elokuuta 1997 annetun lain 1 § voi olla perusta matkanjärjestäjän vastuulle asiakkaalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta ns. hukkaan jätetty loma "(ks. korkeimman oikeuden päätöslauselma 19. marraskuuta 2010, asiakirja nro III CZP 79/10).

Tätä kantaa vahvistettiin sitten korkeimmassa oikeudessa ja muissa tuomioistuimissa. Esimerkiksi Varsovan muutoksenhakutuomioistuimen 29. huhtikuuta 2013 antamassa tuomiossa viite viite. VI ACa 1357/12, on todettava, että "vahingon käsitteen tulisi kattaa myös muu kuin aineellinen vahinko, joka ilmenee lepoajan menetyksenä, ja kuluttajalla on oikeus saada korvausta aineettomasta vahingosta. velvoitteen laiminlyönnin tai virheellisen suorittamisen seurauksena ".

Matkailijalla on oikeus saada takaisin matkalta maksettu hinta, mutta myös saada korvaus muista aiheutuneista kustannuksista ja vahingonkorvauksesta..

Jos turistin loma on mennyt hukkaan esimerkiksi kauhean majoituksen, likaisen hotellihuoneen, hotellihuoneen sijasta muussa kuin luvattuun hotelliin, riittämätön ruoka, likainen uimaranta, turistilla on oikeus vaatia matkatoimistolta vain hänen maksamansa matkan hinnan korvaus, mukaan lukien muut aiheutuneet lisäkustannukset (esim. matkakustannukset lentokentältä, joka on kaukana asuinpaikasta, pitkäaikainen pysäköintialueiden vuokraus, ennen lähtöä ostettujen lääkkeiden ja rokotusten kustannukset). Matkatoimiston vastuu se sisältää myös korvauksen epäonnistuneesta poistumisesta aiheutuneesta moraalisesta vahingosta.

Edellä mainittujen tuomioiden antamisen jälkeen puolalaiset turistit käyttävät yhä useammin oikeutta hakea korvausta ja hyvitystä lomamatkalle, joka osoittautui painajaiseksi unelmiensa toteuttamisen sijaan. Viime vuosina Puolan tuomioistuimet ovat antaneet useita turisteille suotuisia tuomioita, joissa kuluttajat saivat korvausta matkatoimistojen tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä.

Esimerkki 1.

Matkailijat saivat korvauksen hotellilta, joka ei täyttänyt lapsille sopivia olosuhteita - huolimatta matkan ostamisesta lasten tarpeisiin mukautettuun hotelliin ilman riittävää ruokaa ja tarvetta hankkia ruokaa itse, matkatoimiston työntekijän viisumin epääminen ja epäonnisten turistien kieltäytyminen maahan lähtömaahan sekä turisteja majoitettaessa hotellissa työskenteleville ruumiillisille työntekijöille tarkoitetussa majoituksessa.

Facebookissa olevat kuvat voivat olla ristiriidassa turistien väitteiden kanssa

Tärkeää on, että saamatta jääneestä lomasta korvaus oli todella tuhlattava ja epäonnistunut. Yhdessä Poznańin käräjäoikeuden (Poznańin vanhakaupunki) käsittelemässä asiassa kantajien vaatimus hylättiin, koska kantajat väittivät, että heidän lomaansa ei onnistunut, mutta heidän sosiaalisen mediansa matkan aikana lähettämät merkinnät sanoivat jotain täysin eri. He olivat iloisia lähdöstä eivätkä pitäneet lomaa hukkaan. Tuomioistuimen mielestä tämä oli riittävä peruste hylätä kuluttajien vaatimus.

Frankfurtin pöytä - apua turisteille, jotka puolustavat oikeuksiaan

Hyödyllinen työkalu kuluttajille-turisteille voi olla ns Frankfurtin taulukko, asiakirja, joka on laadittu Saksan kansallisen tuomioistuimen siviilijaoston tarpeisiin. Vaikka asiakirja ei ole sitova Puolassa, se on korvaamaton apu hukkaan joutuneen loman yhteydessä vaaditun korvauksen määrän määrittämisessä. Taulukossa luetellaan yksityiskohtaisesti joukko matkatoimistojen virheitä ja puutteita (esim. Liian pienet hotellihuoneet, huonevarusteviat, uima-altaan puuttuminen tai sen puutteellinen kunto, erot majoituspaikassa suhteessa matkanjärjestäjään lupaukset, laiteviat, puutteellinen tai virheellinen käsittely, ruoan ongelmat) ja täsmennetään, mikä prosenttiosuus matkan hinnasta on palautettava kuluttajalle näiden vikojen sattuessa. Puolalaisille matkailijoille taulukko on tietysti vain ohjeellinen ja ohjeellinen. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että on syytä viitata taulukon säännöksiin ja välttää siten tuomioistuimen asiantuntijan kallis ja pitkä mielipide..

Edellä olevista tiedoista voidaan tehdä kaksi tärkeää johtopäätöstä. Kuluttajien-turistien tulisi puolustaa oikeuksiaan ja reagoida tilanteisiin, joissa unelmaloma poikkeaa täysin matkatoimiston edustajan vakuutuksista ja kiiltävissä luetteloissa olevista valokuvista, jotka ylistävät matkaa. Matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja lomamatkoja myyvien agenttien olisi valvottava palvelujensa laatua ja vastattava viipymättä turistien perusteltuihin ja kohtuullisiin valituksiin, muuten heillä saattaa olla paljon korkeampia kustannuksia kuin tyytymättömille asiakkaille myydyn matkan hinta. Suosittelemme: Ammatit matkustajille, toisin sanoen unelma työ matkan ystäville

Suositeltava
Jätä Kommentti