Tärkein » joka päivä » Työntekijän eroraha

Työntekijän eroraha

 joka päivä  : Työntekijän eroraha

Työntekijä, jonka terveydentila ei salli hänen suorittaa virkatehtäviä ja joka on todettu työkyvyttömäksi, voi hakea eläkettä tälle tilille. Sitä vastoin työntekijän saavuttama asianmukainen ikä antaa hänelle mahdollisuuden hyödyntää eläkeoikeuksia. Tällaisessa tilanteessa on myös oikeus eläke- ja työkyvyttömyyskorvaukset työnantajalta? Vastaamme artikkelissa.

Kenellä on oikeus vanhuus- ja työkyvyttömyyskorvaukseen?

Tämäntyyppisiin etuuksiin liittyvät kysymykset säännellään yksityiskohtaisesti työlainsäädännöllä. Art. Työsäännöstön 921 § eläke- ja työkyvyttömyyskorvaukset myönnetään työntekijälle, joka täyttää vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytykset ja jonka kanssa työsuhde päättyi vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että irtisanomiskorvausta ei voida myöntää henkilölle, joka on saanut oikeuden työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen, mutta jatkaa työtä.

Henkilöillä, jotka työskentelevät työsopimuksen, nimittämisen, nimittämisen ja valitsemisen perusteella, on oikeus eläke- tai työkyvyttömyysetuukseen. Katso myös

  • Eroraha työntekijän kuoleman jälkeen perheenjäsenille

Sopimuksen irtisanominen ja oikeus erorahaan 

Eläkkeelle siirtyminen ja työkyvyttömyyskorvaus erääntyy, kun:

  • sopimuksen irtisanominen tämän etuuden myöntämisen yhteydessä työntekijälle,
  • kun työntekijä sai oikeuden siihen työsuhteen päättymisen jälkeen, mutta työskentelyn aikana jätti työnantajalle asianmukaisen hakemuksen sen maksamisesta.

Ei ole väliä kenen aloitteesta tai millä tavalla työsuhde päättyi. Oikeus tällaiseen etuuteen ei riipu sopimuksen luonteesta tai työsuhteen kestosta tietyn työnantajan kanssa. 

Vanhuus- ja työkyvyttömyyspäivärahaa ei myönnetä henkilöille, joilla on oikeus saada vanhuuseläkkeitä tai perhe-etuuksia.

Työntekijällä on oikeus eläke- tai työkyvyttömyysetuuuteen vain kerran. Eläkkeelle siirtyminen ja työkyvyttömyyskorvaus ei ole oikeutettu, jos etuus on jo saatu edeltävältä työnantajalta. Sama pätee, jos työntekijälle on myönnetty työkyvyttömyyskorvaus ja hän on sitten eläkkeellä. Työnantajan olisi sisällytettävä tiedot tällaisen etuuden maksamisesta työntekijälle työsuhdetodistukseen.

Esimerkki 1.

Herra Marek on saanut oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen. Siksi hän irtisanoi työsopimuksen nykyisen työnantajan kanssa. Viimeisenä työpäivänä hänelle maksettiin työkyvyttömyyskorvausta. Jonkin ajan kuluttua hän päätti palata työhön toisen työnantajan palveluksessa ja jatkoi sitä eläkeiän loppuun saakka ja sai oikeuden eläkkeelle. Marek ei saanut työnantajaltaan vanhuuserokorvausta, koska hän sai aiemmalla työpaikallaan työkyvyttömyyskorvauksen, joka on voimassa olevien sääntöjen mukainen.

Eläkkeelle siirtyminen ja työkyvyttömyyskorvaus - etuuden määrä

Jos työntekijä täyttää kaikki etuuden maksamisen edellytykset, työnantajan on maksettava se. Irtisanomiskorvauksen määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden kuukauden palkka työstä. Tämä on taattu arvo, ja työnantaja voi tietysti maksaa suuremman summan.

Työnantajalle, joka kiertää eläkkeen ja työkyvyttömyyskorvauksen maksamista, voidaan kohdistaa sakko.

Eläkkeelle siirtymisen ja työkyvyttömyyskorvauksen määrä ei riipu työskentelyajasta tietyllä työpaikalla. Laskettaessa sitä tulisi soveltaa periaatteita vuosiloman ekvivalentin laskemisessa, mutta jakamatta sitä kertoimella ja tunneilla. Laskelma ei myöskään sisällä komponentteja, jotka on lueteltu loma-ajan myöntämistä, lomapalkan ja lomarahaa vastaavan määrän määrittämistä ja maksamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 6 §: ssä..

Asetus vuosiloman myöntämistä, lomaa koskevan palkan ja lomasta maksettavan rahan määrän määrittämistä ja maksamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
6 §. Lomavapaan palkka, jäljempänä "lomapalkka", määritetään ottaen huomioon työsuhteen palkat ja muut edut lukuun ottamatta:
1) kertaluonteiset tai ei-säännölliset maksut tietystä tehtävästä tai saavutuksesta,
2) palkka työvalmiudesta ja seisokkeista, joita työntekijä ei ole aiheuttanut,
3) juhlarahat (palkinnot),
4) palkka vuosiloman ajasta sekä muusta perustellusta poissaolosta,
5) käteisekvivalentti vuosilomasta,
6) oikeudellisen neuvonantajan lisäpalkkio edustuksesta tuomioistuimessa,
7) korvaus sairauden tai eristyneisyyden vuoksi tartuntataudista johtuvasta työkyvyttömyydestä,
7A) työn korvauksen korvaus työn vähimmäispalkan määrään saakka,
8) palkkiot yhtiön bonusrahastosta, lisävuosipalkkiot, saamiset, jotka johtuvat voittoon osallistumisesta tai saldoylijäämästä,
9) eläke- tai työkyvyttömyysetuudet tai muut erorahat,
10) työsuhteen päättyessä maksettava palkkio ja korvaus - noudattaen 7–11 §: n periaatteita.

Edellä mainitun mukaisesti erorahan määrä lasketaan olettaen: 

  • kiinteä kuukausikorvainen korvaus kuukaudesta, jona oikeutta erokorvaukseen hankitaan;
  • muuttuva palkkio kuukaudelta - keskiarvo kolmen kuukauden ajalta;
  • muuttuva palkkio yli kuukauden pituisilta kausilta - keskimäärin yli 12 kuukautta.

Eroraha on edellä mainittujen summien summa.

Esimerkki 2.

Joanna sai oikeuden eläke-etuuteen elokuussa. Työsopimuksen irtisanomiskuukautena hänellä oli oikeus kiinteään 5 000 zlotyn palkkaan. Lisäksi hän saa joka kuukausi bonuksen työnsä tuloksista riippuen. Maksettu bonus:

  • Toukokuu - 800 EUR;
  • Kesäkuu - 550 EUR;
  • Heinäkuu - 700 EUR.

Muuttuvien komponenttien keskiarvo on:

(800 EUR + 550 EUR + 700 EUR) / 3 = 683,33 EUR.

Joannalla on oikeus erorahan suuruuteen: 

5000 EUR + 683,33 EUR = 5683,33 EUR [hälytystieto] Sekä eläke- että työkyvyttömyyskorvaukset on suojattu vähennyksiltä. [Varoitus-tiedot]

Vanhuus- ja eroraha - maksut ja verotus

Kyseinen etuus on tulo työsuhteesta, joten työnantajan on laskettava ja maksettava siitä tulovero. Tämä asia on kuitenkin erilainen, kun kyse on ZUS-julkaisuista. Irtisanomiskorvaus on vapautettu maksuista maksamisesta 2 §: n 2 momentin nojalla. 1 kohta 2 vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperustan määrittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Sairausvakuutusmaksua ei myöskään peritä (81 artiklan 1 kohta julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista). Työntekijä saa siis etuuden, josta vähennetään vain tuloveroennakko.

Eläke- ja työkyvyttömyyskorvaukset - yhteenveto

Eläkkeelle siirtyminen ja työkyvyttömyyskorvaus myönnetään työntekijälle, jonka kanssa työsopimus on irtisanottu ja joka on saanut oikeuden vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työnantajan on maksettava se vähintään kuukauden palkkaa. Suosittelemme: Työtodistus - perustiedot

Suositeltava
Jätä Kommentti