Tärkein » suojelus » Työntekijän oikeudet työterveys- ja työturvallisuusmääräysten yhteydessä

Työntekijän oikeudet työterveys- ja työturvallisuusmääräysten yhteydessä

 suojelus : Työntekijän oikeudet työterveys- ja työturvallisuusmääräysten yhteydessä

Työnantaja on vastuussa työterveydestä ja -turvallisuudesta työpaikalla. Poikkeustilanteissa, jos työolot uhkaavat ihmisen elämää tai terveyttä, työntekijällä on oikeus pidättäytyä suorittamasta hänelle uskottuja tehtäviä ja jopa poistua työpaikalta. Sääntöjen noudattaminen Terveys ja turvallisuus se vaatii työntekijöiden yhteistyötä ja sisältää siten työntekijälle erityisiä velvoitteita.

Koulutus, tutkimus ja suojavaatteet

Työn aikana työntekijän on suoritettava kahden tyyppinen terveys- ja turvallisuuskoulutus:

 • peruskoulutus,
 • säännöllinen koulutus.

Katso myös

 • Mitä terveys- ja turvallisuusasiantuntija tekee ja miten tulla siihen?
 • Kuka maksaa säännölliset lääkärintarkastukset?
Peruskoulutuksen tulisi sisältää työntekijän perehdyttäminen sovellettaviin määräyksiin ja työpaikan erityispiirteisiin sekä tietylle työpaikalle asetettaviin vaatimuksiin. Koulutuksen välttämättömyys antaa työntekijälle mahdollisuuden suorittaa kunnolla ja turvallisesti hänelle osoitetut tehtävät.

Ennen työn aloittamista vasta palkatulle työntekijälle on tehtävä tarvittavat lääkärintarkastukset, ns alustavat ja määräajoin tehtävät testit. Alustavaa tutkimusta ei vaadita henkilöille, jotka on palkattu työskentelemään saman työnantajan palvelukseen samalle tai samalle työolosuhteelle 30 päivän kuluessa edellisen työsuhteen päättymisestä tämän työnantajan kanssa tai jos he ovat voimassa oleva todistus lääkärintarkastajista, joissa todetaan, ettei näissä olosuhteissa ole vasta-aiheita työskennellä. Koulutuksen ja testauksen tulisi tapahtua - mikäli mahdollista - työntekijän työaikana ja työnantajan kustannuksella. Työntekijällä on oikeus palkkaan koulutukseen käytetystä ajasta Terveys ja turvallisuus ja lääkärintarkastuksissa.

Jos työntekijä suorittaa tehtäviä vaarallisissa olosuhteissa, hänellä on oikeus henkilökohtaisiin suojavarusteisiin (esim. Kypärä, kuulonsuojaimet, tyynyt). Työnantajan on annettava nämä varat työntekijälle ilmaiseksi. Lisäksi hänen on toimitettava työntekijälle ilmaiseksi työvaatteet ja jalkineet, jos

 1. työntekijän omat vaatteet voivat olla vahingoittuneet tai huomattavasti likaantuneet; 
 2. se on välttämätöntä teknologisten, terveys- tai työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten vuoksi.

Työntekijän ei tarvitse riskoida

Turvallisten työolojen varmistaminen on yksi työnantajan perusvelvoitteista alaisia ​​kohtaan. Tietyissä tapauksissa työntekijällä on oikeus kieltäytyä tekemästä työtä, jos se uhkaa hänen henkeä tai terveyttä. Työsäännösten mukaan työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, kun:

 • työolot eivät ole määräysten mukaisia Terveys ja turvallisuus,
 • työolot uhkaavat suoraan työntekijän tai muiden ihmisten terveyttä tai elämää.

Edellä mainittujen ehtojen on täytyttävä kumulatiivisesti. Työntekijän ei tarvitse suorittaa hänelle osoitettua tehtävää, jos hänen suoritukseensa liittyy uhka elämälle tai terveydelle.

Työstä pidättyminen ja poissaolo työpaikalta eivät välttämättä aiheuta kielteisiä seurauksia työntekijälle.

Esimerkki tilanteesta, jossa työntekijä voi pidättäytyä tekemästä työtä, on esimerkiksi se, että työntekijöille ei anneta asianmukaista suojavaatetusta työskenneltäessä vaarallisten laitteiden kanssa.. 

Työntekijä voi myös poistua työpaikalta (esim. Työpaikaltaan), jos pidättäytyminen tekemästä työtä ei poista riskiä - työntekijän on tällöin ilmoitettava asiasta esimiehelle. Edellä mainitussa esimerkissä työntekijällä olisi oikeus poistua työpaikalta, pelkkä tarvittavien suojavaatteiden puuttuminen ei yleensä poista liikkuvaan vaaralliseen laitteeseen liittyvää riskiä..

Työntekijällä, joka on käyttänyt edellä mainittuja oikeuksia, ei missään olosuhteissa voi olla työn suorittamatta jättämisestä johtuvia kielteisiä seurauksia (esim. Maksettavan palkan alentaminen tai kurinpitoseuraamuksen soveltaminen). Lisäksi työntekijällä on oikeus palkkioon tältä ajalta. 

Mahdollisuus pidättäytyä työstä ja poistua työn suorittamispaikasta ei koske työntekijöitä, joiden tehtäviin kuuluu henkien tai omaisuuden pelastaminen (esimerkiksi palomiehet, ensihoitajat tai vartijat).

Työntekijällä on oikeus olla ilmoittamatta asiasta etukäteen esimiehelle, tekemättä erityistä psykofyysistä kuntoa vaativaa työtä, jos hänen psykofyysinen tilansa ei takaa turvallista työskentelyä ja uhkaa muita ihmisiä..

Yksityiskohtainen luettelo erityistä psykofysikaalista kuntoa vaativista teoksista on sisällytetty työ- ja sosiaaliministerin asetukseen. Esimerkkejä tämän tyyppisestä toiminnasta ovat:

 • maasiltojen työt,
 • siltojen työ,
 • raskaiden rakennuskoneiden käyttö,
 • työskennellä ilmajohtojen parissa,
 • veturinkuljettajien tekemä työ,
 • työskentele helposti syttyvien aineiden ja myrkyllisten aineiden kanssa.

Työntekijän velvollisuudet terveyden ja turvallisuuden alalla

Työllisyys liittyy paitsi oikeuksiin työterveyden ja -turvallisuuden alalla - työntekijällä on myös useita velvoitteita, jotka liittyvät säännösten käytännön soveltamiseen Terveys ja turvallisuus.

Työntekijän on erityisesti:

 • tuntee työsuhteessa olevan yrityksen työterveys- ja työturvallisuussäännöt;
 • osallistua vaadittavaan koulutukseen (mukaan lukien perehdytys ja jatkokoulutus);
 • läpäistävä vaaditut tutkimukset, joilla tarkistetaan terveys- ja turvallisuusmääräysten tuntemus;
 • noudata esimiehen ohjeita ja suosituksia;
 • huolehdittava koneiden, laitteiden, työkalujen ja laitteiden kunnosta sekä järjestyksestä ja järjestyksestä työpaikalla; 
 • käytä vaadittuja suojatoimenpiteitä (sekä kollektiiviset suojavarusteet että henkilökohtaiset suojavarusteet, työvaatteet ja jalkineet);
 • käydään läpi tarvittavat lääkärintarkastukset (mukaan lukien alustavat tutkimukset ja säännölliset tutkimukset);
 • noudattaa lääketieteellisiä käyttöaiheita;
 • ilmoittaa välittömästi esimiehille havaituista onnettomuuksista, sääntöjenvastaisuuksista ja mahdollisista uhista;
 • varoittaa työtovereita ja muita ihmisiä mahdollisista vaaroista;
 • tehdä yhteistyötä työnantajan ja esimiehien kanssa terveys- ja turvallisuusvelvoitteiden täyttämisessä.

Tehtävien rikkomisella voi olla vakavia seurauksia työntekijälle. Vakava työntekijän perusvelvoitteiden rikkominen (mukaan lukien tärkeimpien työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattaminen) voi johtaa työsopimuksen päättymiseen irtisanomisaikaa noudattamatta. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voi olla yritys tehdä työtä, erityisesti vaarallista, alkoholin vaikutuksen alaisena. Työntekijöiden velvollisuuksien rikkominen työterveys- ja työturvallisuusmääräysten alalla voi johtaa kurinpitoseuraamukseen tai jopa työsopimuksen irtisanomiseen ilman erillistä ilmoitusta.

Terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa vastuuseen. Tässä tapauksessa työnantajalla on oikeus hakea työntekijältä:

 1. nuhtele rangaistuksia,
 2. rangaistukset nuhtelevat,
 3. taloudellinen sakko.

Yhdestä rikkomuksesta määrätty sakko ei saa olla suurempi kuin työntekijän yhden työpäivän palkkio. Kokonaisrangaistus kaikista ylityksistä saa olla enintään 1/10 maksettavasta palkasta. Suosittelemme: Työntekijän oikeuksien menettäminen syynä sopimuksen irtisanomiseen

Suositeltava
Jätä Kommentti