Tärkein » suojelus » Työntekijöiden korvausvelvoitteiden rajoittaminen - mihin aikarajoihin minun on kiinnitettävä huomiota?

Työntekijöiden korvausvelvoitteiden rajoittaminen - mihin aikarajoihin minun on kiinnitettävä huomiota?

 suojelus  : Työntekijöiden korvausvelvoitteiden rajoittaminen - mihin aikarajoihin minun on kiinnitettävä huomiota?

Vaatimus on oikeus vaatia tietyn henkilön käyttäytymistä tietyllä tavalla, erityisesti tietyn palvelun suorittamiseksi. Työntekijävaatimukset sisältävät työntekijän ja työnantajan väliseen työsuhteeseen liittyvät oikeudet, kuten esimerkiksi vaatimuksen palkan maksamisesta, lomalomasta tai turvallisten ja hygieenisten työolojen varmistamisesta. Katso myös

  • Vapaa päivä lomalle, joka on lauantaina
  • Aikuinen murrosikä - mitkä ovat hänen oikeudet?
  • Voiko työntekijällä olla pääsy palkanlaskenta-asiakirjoihin?

Mikä on vaatimusten rajoitus?

Työsuhteen mukaiset vaateet, kuten siviilioikeudelliset vaateet, ovat ajallisesti rajoitettuja. Art. Työsäännöstön 292 §: n mukaan työsuhteen mukaisen vaatimuksen vanhentumisajan päätyttyä vaatimuksen saanut henkilö voi pidättäytyä täyttämästä sitä, ellei hän luopu vanhentumisajan käytöstä. Ennen vanhentumisajan päättymistä tehdystä vanhentumisperusteesta luopuminen on pätemätöntä.

Milloin on työntekijöiden saatavien vanhentumisaika?

Työsuhteessa olevien työntekijöiden saatavien vanhentuminen on kulunut kolmen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin korvaus erääntyi, eli siitä päivästä, jona työntekijä voi pyytää työnantajaa antamaan tietyn etuuden (työlain 291 §: n 1 momentti) )..

Esimerkki 1.

Työnantaja määräsi työsäännöissä, että tietyn kuukauden palkka maksetaan työntekijöille viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. Työnantaja ei maksanut työntekijälle kesäkuun 2017 palkkaa. Työsääntöjen määräysten yhteydessä työntekijän vaatimus tämän palkan maksamisesta erääntyi 10. heinäkuuta 2017. Tästä syystä 3 vuoden vanhentuminen kanteelle kului määräaika, joka päättyi 10. heinäkuuta 2020. Tänä päivänä työnantaja voi tosin maksaa työntekijälle kesäkuun 2017 maksamattoman palkan, mutta hänellä ei ole velvollisuutta maksaa sitä tuomioistuimen tuomion uhalla. pakottaisi hänet suorittamaan mainitun maksun. Toisin sanoen päätös palkan maksamisesta jätetään työnantajan harkintaan kyseisen päivän jälkeen.

Esimerkki 2.

Jos työnantaja esimerkissä 1 kuvatussa tapauksessa vanhentumisajan päätyttyä luopuu vanhentumisajasta, vanhentumisaika alkaa kulua uudestaan ​​siitä päivästä, jona asiaa koskeva tahtoilmoitus on annettu. . Olettaen, että analysoidussa tapauksessa työnantaja luopuisi vanhentumisperusteesta 25. heinäkuuta 2020, uusi 3 vuoden vanhentumisaika päättyisi 25. heinäkuuta 2023..

Niin kauan kuin termi saatavien rajoittaminen työntekijälle työnantajaa vastaan ​​on 3 vuotta, silloin työnantajan työntekijää vastaan ​​nostamien vaatimusten osalta sovelletaan kolmen vuoden vanhentumisajan lisäksi myös asetusta, jonka mukaan työnantajan vaateet:
- työntekijän aiheuttamien vahinkojen korvaaminen työntekijän tehtävien laiminlyönnin tai virheellisen suorittamisen seurauksena,
- korvaus, jos työntekijä irtisanoo perusteettomasti työsopimuksen ilman ennakkoilmoitusta Art. Työlain 55 § 11,
- korvaus siitä, että työntekijä rikkoo kilpailukieltolauseketta,
vanhentuu vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin työnantaja on saanut tietää työntekijän aiheuttamasta vahingosta, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluttua vahingon aiheuttamisesta.
Jos työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallaan, vahingonkorvausvaatimuksen vanhentumiseen, johon pääsääntöisesti sisältyy 6 vuoden vanhentumisaika, ja määräaikaisten etuuksien vaatimuksiin sovelletaan siviililain säännöksiä. , 3 vuoden jakso (työlain 291 §: n 2–3 kohta).

Vanhentumisaikoja sovelletaan ehdottomasti

Vanhentumisaikaa ei voida lyhentää tai pidentää säädöksellä (työlain 291 § 4 §). Tämä tarkoittaa, että vaikka työsuhteen osapuolet haluaisivat sopia, että tietyn vaatimuksen vanhentumisaika on erilainen kuin laissa säädetty, tällainen säännös on pätemätön..

Lopullisella tuomiolla varmistettu vaatimusten rajoitus 

Vaatimus, joka on vahvistettu riitojen ratkaisemiseksi nimitetyn elimen lainvoimaisella päätöksellä, sekä vaade, joka on vahvistettu sovinnolla, joka on tehty työlainsäädännön mukaisella tavalla tällaisen elimen edessä, vanhenee 10 vuoden kuluttua päivästä, jona päätöksen lopullisesta tai sovintoratkaisusta (työlain 291 §: n 5 momentti).

Esimerkki 3.

Oletetaan, että viittaamalla esimerkissä 1 esitettyihin tosiseikkoihin työntekijä nosti ennen kolmen vuoden vanhentumisajan päättymistä kannetta työnantajaa vastaan ​​työnantajaa vastaan ​​ja tuomioistuin tuomiossaan määräsi työnantajan maksamaan työntekijän erääntyneet palkkiot kesäkuulta 2017. tuomioistuimen tuomio tuli lainvoimaiseksi 30. elokuuta 2019. Siksi työntekijän vaatimus vanhentuu 10 vuoden kuluttua eli 30. elokuuta 2029..

Ylivoimaisen esteen vaikutus vanhentumisaikaan 

Ylivoimainen este on poikkeuksellinen, ulkoinen ja mahdoton estää. Jos työntekijä ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi vaatia vaatimuksia riitojen ratkaisemiseen nimitetyltä toimivaltaiselta elimeltä (tuomioistuin tai sovittelukomissio), vanhentumisaika ei ala (se keskeytetään) ja aloitettu keskeytetään ajaksi. este (koodeksin 293 artikla). työ).

Jos vanhentumisaika keskeytetään tai keskeytetään esteen ohi, vanhentumisaika jatkuu - se ei aloita juoksua uudestaan.

Esimerkki 4.

Korvaus erääntyi 31.12.2018. Työntekijä ei voinut vaatia sitä 1.1 .-- 31.1.2020 välisenä aikana auto-onnettomuuden aiheuttaman vakavan sairauden takia. Siksi kolmen vuoden vanhentumisaika keskeytettiin tammikuussa 2020, ja näin ollen se ei pääty 31. joulukuuta 2021 (olisi ollut, jos määräaikaa ei olisi keskeytetty), vaan 31. tammikuuta 2022..

Korvausten vanhentuminen - erityisloma loma-lomasta

Vuosilomaa koskevan hakemuksen vanhentumisaika ei ala, ja aloitettu loma keskeytetään lapsen hoitovapaan ajaksi (työlain 2931 artikla). Tämä asetus on samanlainen kuin edellä käsitelty ylivoimainen este. Tässä tapauksessa vanhentumisen keskeyttämiseen tai keskeyttämiseen vaikuttava olosuhde on lapsen hoitovapaan käyttö.

Oikeudellinen kyvyttömyys

Korvausten rajoittaminen sellaisen henkilön osalta, jolla ei ole täydellistä oikeuskelpoisuutta tai jolle on perusteltua hänen täydellinen työkyvyttömyytensä, ei saa päättyä aikaisintaan 2 vuotta siitä päivästä, jona hänelle on nimitetty laillinen edustaja, tai siitä päivästä, jona hänen edustajansa lakkaa. perustamisensa syy. Jos vanhentumisaika on yksi vuosi, sen määräaika alkaa lakisääteisen edustajan nimittämispäivästä tai päivästä, jona sen perustamisen syy loppui (työlain 294 artikla)..

Vanhentumisaika keskeytyy

 Toisin kuin tauko ja keskeytys, vanhentumisaika keskeytyy:

  1. millä tahansa toimella toimivaltaisessa elimessä, joka on perustettu riitojen ratkaisemiseksi tai vaatimusten täytäntöönpanemiseksi, suoraan tutkittavaksi tai toteamiseksi tai vaatimuksen tyydyttämiseksi tai turvaamiseksi
  2. myöntämällä vaatimuksen.

Joka kerta, kun vanhentumisaika keskeytetään, se alkaa uudelleen.

Jos vanhentumisaika keskeytyi jostakin edellä 1 kohdassa tarkoitetusta syystä, vanhentumisaika alkaa uudelleen vasta, kun vaatimuksen tutkimiseksi tai toteamiseksi, tyydyttämiseksi tai turvaamiseksi aloitettu menettely on saatettu päätökseen (työministeriön 295 artikla Koodi)..

Työsuhteessa olevien saatavien tehokas täytäntöönpano edellyttää - jos työntekijän ja työnantajan välillä on erimielisyyksiä - paitsi tukea heitä vakuuttavilla todisteilla, myös noudattaa määräaikoja, joiden jälkeen niiden voimassaolo päättyy. Suosittelemme: Milloin sinun pitäisi viettää kahden viikon lomasi?

Suositeltava
Jätä Kommentti