Tärkein » suojelus » Työntekijän rikos työsuhteen päättymisen syynä

Työntekijän rikos työsuhteen päättymisen syynä

 suojelus  : Työntekijän rikos työsuhteen päättymisen syynä

Jokaisen työnantajan on voitava luottaa palkkaamiinsa työntekijöihin. Luottamuksen menettäminen estää jatkoyhteistyön. Tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa erityisiä uhkia työnantajalle, ovat työntekijöiden tekemät rikokset. Onko työntekijärikollisuus voi olla syy työsopimuksen päättymiseen?

Rikoksen määritelmä

Art. Rikoslain 1 §: n 1 momentissa rikos on teko, joka on kielletty sen tekohetkellä voimassa olevan lain rangaistuksella. Säännöissä erotetaan rikokset:

  • rikokset - kielletyt teot, joista voidaan määrätä vankeusrangaistus vähintään kolmen vuoden ajaksi tai ankarammalla rangaistuksella;
  • rikokset - kielletyt teot, joista määrätään sakko, joka on yli 30 päiväkohtaista tai yli 5000 EUR, rangaistus vapauden rajoittamisesta yli kuukaudeksi tai rangaistus vapauden menetyksestä yli kuukaudeksi (7 artikla).

Rikoslain järjestelmällisyyteen sisältyy rikokset rauhaa, ihmisyyttä, sotarikokset, Puolan tasavaltaa vastaan, puolustus, elämä ja terveys, yleinen turvallisuus, vapaus, seksuaalinen vapaus ja ihmisarvo, perhe ja hoito, kunnia ja ruumiillinen koskemattomuus, palkkatyötä tekevien henkilöiden oikeudet, asiakirjojen uskottavuus , omaisuus ja sotilaita koskevat rikokset (esim. asepalvelusvelvollisuutta, aseiden käsittelyä sekä sotilaallisilla varusteilla ja sotilashankkeilla). Esitetyn laskelman perusteella rikoksia voidaan kohdistaa monenlaisiin tavaroihin ja ne voivat koskea monia sosiaalisen elämän osa-alueita. Katso myös

  • Nuori työntekijä - kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
  • Lasketaanko etätyö vanhuus- ja vanhuuseläkkeisiin??

Oletus syyttömyydestä

Art. Rikosprosessilain 5 § on syyttömyysolettama. Se tarkoittaa, että syytetyn oletetaan olevan syytön, kunnes syyllisyys on todistettu ja vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla. Epäilyt, joita ei voida poistaa, ratkaistaan ​​syytetyn hyväksi.

Työntekijän rikos ja kurinpidollinen irtisanominen

Työlakien määräyksissä työntekijän tekemä rikos mainitaan nimenomaisesti kerran - Art. 52 §: n 1 momentin 2 kohta yhtenä mahdollisena syynä siihen, että työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän syystä (ns. Kurinpidollinen irtisanominen). Tämän säännöksen mukaan työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ilman erillistä ilmoitusta työntekijän syyn vuoksi, jos työntekijä tekee työsopimuksen voimassaoloaikana rikoksen, joka estää häntä jatkamasta työskentelyä tehtävässä, jos rikos on ilmeinen tai vahvistettu lopullisella tuomiolla.

Irtisanomisen perusteet

Viitatun säännöksen sanamuodosta seuraa, että jotta voidaan tunnistaa, että rikoksen tekeminen voi tietyssä tapauksessa olla ehto työsopimuksen irtisanomiselle työntekijän syystä, seuraavien olosuhteiden on oltava yhdessä:

  • työntekijä teki rikoksen työsopimuksen voimassaoloaikana;
  • tehty rikos estää työntekijän jatkamisen työllistämisessä;
  • rikos on ilmeinen tai se on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla.

Rikkomuksen aika

Työsäännöstön 52 §: n 1 momentin 2 kohdassa mainitaan vain sellainen rikos, joka on tehty työsopimuksen voimassaoloaikana eikä aikaisemmin..

Esimerkki 1.

Työntekijä ja työnantaja tekivät työsopimuksen 1.7.2019 alkaen. Syyskuussa 2019 työnantaja sai tietää, että työntekijä tuomittiin vuonna 2018 väärennetyn asiakirjan käytöstä rikoksesta (rikoslain 270 §: n 1 momentti). Jos työnantaja haluaa näiden tietojen saamisen yhteydessä irtisanoa työsuhteen työntekijän kanssa, hän ei voi tehdä sitä Art. 52 §: n 1 momentin 2 kohta, koska rikos tapahtui ennen työsopimuksen tekemistä.

Kun työntekijän rikos estää häntä työskentelemästä edelleen?

Työlaki ei kommentoi tätä asiaa. Kussakin yksittäisessä tapauksessa työnantajan tulisi miettiä, estävätkö rikoksen luonne, tapa ja olosuhteet tai tekijän motiivit työntekijän palkkaamisen jatkamisen ja missä määrin. Erityisesti on pohdittava, mitkä riskit liittyvät työsopimuksen jatkamiseen - ml. voiko työntekijä aiheuttaa riskin muille työntekijöille tai kolmansille osapuolille ja työnantajan varoille.

Esimerkki 2.

Työsopimuksen voimassaoloaikana työntekijä teki omaisuusrikoksen, joka koostui varkaudesta ja murtamisesta (rikoslain 279 §: n 1 momentti). Työntekijä työskentelee varastonpitäjän asemassa, jolle on uskottu merkittävän omaisuuden hoito. Näissä olosuhteissa väite sopimuksen irtisanomisesta Art. Työsäännöstön 52 §: n 1 momentin 2 kohta on työntekijärikollisuus suunnattiin samaa tavaraa (omaisuutta) vastaan ​​kuin tavaraa, josta työntekijä on vastuussa työtehtäviään suorittaessaan. Tämä johtaa johtopäätökseen, että työntekijän jatkuva työsuhde aiheuttaa työnantajalle liian suuren riskin työsuhteen jatkumiselle.

Rikoksen julistaminen

Työlaki vaatii sitä työntekijärikollisuus, jonka työnantaja aikoo kohdella irtisanomisen syynä, oli ilmeinen tai se vahvistettiin lopullisella tuomiolla. Tuomio vakaana tietolähteenä rikoksen tekemisestä ei ole epäilystäkään. Voi kuitenkin olla vaikeampi määrittää, milloin on ilmeinen rikos. Yksinkertaisin tapaus on, kun työnantaja on suora todistaja kielletystä teosta, esimerkiksi kun hän huomaa työntekijän varastavan työnantajalle kuuluvia asioita. Muissa tapauksissa rikkomuksen ilmeisyyden määrittäminen ei välttämättä ole niin yksinkertaista.

Korkein oikeus totesi 2.7.2015 antamassaan tuomiossa nro III PK 144/14, että Art. Työsäännöstön 52 §: n 1 momentin 2 kohdan mukaan rikoksen on oltava ilmeinen, toisin sanoen on oltava selkeät todisteet kielletystä teosta, joka on tehty rangaistuksella (esim. Syyllisen pidättäminen "punakätisenä"). Rikkomuksesta (tai lopullisesta tuomiosta) on oltava todisteet ennen kuin työnantaja lähettää irtisanomisilmoituksen. Myöhempi rikkomuksen ilmeisyyden osoittaminen tai rikoksesta ilmoittavan tuomion vahvistaminen ei paranna sopimuksen irtisanomista. On muuten huomionarvoista, mitä Art. Työsäännöstön 52 §: n 1 momentin 2 kohta, oletus rikoksen ilmeisyydestä on eräänlainen poikkeaminen edellä mainitusta syyttömyysolettaman periaatteesta, joka sallii vasta sen jälkeen henkilön katsota syylliseksi rikokseen on laillisesti tuomittu. Toisaalta työlaki antaa työnantajalle mahdollisuuden kohdella työntekijää rikollisena ennen tuomion antamista - työnantajan riittää pitämään rikos itsestään selvänä.

Mitä työnantaja tekee, kun hän ei voi soveltaa Art. 52 §: n 1 §: n 2 momentti?

On tilanteita, joissa - vaikka kukaan ei kyseenalaista työntekijän tekemää rikosta - Art. 52 §: n 1 §: n 2 momentti. Se tulee olemaan niin kun rikos tehtiin ennen työsopimuksen tekemistä. Tällaisissa tapauksissa työnantaja, saatuaan tietoon rikoksen, voi päättää menettäneensä luottamuksen, joka tarvitaan yhteistyön jatkamiseen. Työnantaja voi sitten harkita muiden säännöstön säännösten soveltamista, jotka tarjoavat mahdollisuuden irtisanoa työntekijän työsopimus. Ensinnäkin on tarpeen mainita Art. Koodeksin 30 §: n 1 momentin 2 kohta muodostaa oikeusperustan työsopimuksen irtisanomiselle. Jokainen tapaus vaatii kuitenkin erillistä harkintaa, koska aina rikoksen tekemisen ei tarvitse olla ja sen pitäisi olla työntekijän irtisanominen (mikä on kadonneen henkilön vakava elämän ongelma)..

Vaatimus olla rikosrekisteristä ehtona työsuhteen aloittamiselle

On myös syytä mainita, että erityistoimilla asetetaan puhtaan rikosrekisterin vaatimus ehdoksi tiettyihin ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden palkkaamiseen. Tämä koskee pääasiassa eri valtion laitosten ja paikallishallinnon laitosten työntekijöitä. Esimerkiksi taide. Paikallishallinnon työntekijöistä annetun lain 6 §: ssä säädetään, että kunnan työntekijä ei voi olla henkilö, joka on tuomittu voimassa olevalla tuomioistuimen tuomiolla julkisesta syytteestä tai tahallisesta verorikoksesta nostetusta tahallisesta rikoksesta. Art. Mainitun lain 6a kappale, jos tällaisesta tuomitaan lainvoimaisella tuomiolla työntekijärikollisuus purkaa tai irtisanoo työsopimuksen irtisanomisajalla (viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona työnantaja sai tietoja lopullisesta tuomiosta).

Työsäännöissä määritellään työnantajan mahdollinen käyttäytyminen tapauksissa, joissa todetaan, että hänen työntekijänsä on tehnyt rikoksen. Sen soveltaminen edellyttää aina tietyn tapauksen asiaankuuluvien olosuhteiden huomioon ottamista sen selvittämiseksi, täyttyvätkö kaikki tarvittavat ehdot työsopimuksen irtisanomiseen. Suosittelemme: Työntekijän työn hylkääminen - mitä siihen liittyy?

Suositeltava
Jätä Kommentti