Tärkein » sisätilat » Työnvälitystoimiston harjoittelija - mitkä ovat hänen oikeudet?

Työnvälitystoimiston harjoittelija - mitkä ovat hänen oikeudet?

 sisätilat : Työnvälitystoimiston harjoittelija - mitkä ovat hänen oikeudet?

Työvoimatoimiston harjoittelu kestää vähintään 3 kuukautta ja enintään 12 kuukautta.

Jos allekirjoitat harjoittelusopimuksen 3 kuukaudeksi, on mahdollista jatkaa harjoittelua 6 tai 12 kuukauteen. Tärkeää on, että harjoittelun jatkuvuus on säilytettävä.

Työharjoittelu voi tapahtua samalla työnantajalla samassa tehtävässä vain kerran (työttömien harjoittelun yksityiskohtaisista ehdoista annetun asetuksen 1 §: n 3 momentti).

Harjoittelija on edelleen työtön.

Tärkeää on, että harjoittelija ei voi ansaita ylimääräistä rahaa. Palkka maksettaessa harjoittelija menettää työttömyysaseman ja siten oikeuden työharjoitteluun.

Katso myös

 • Poistu harjoittelusta yliopiston valmistuttua

Harjoittelusopimus viran harjoittelijalle

Harjoittelun suorittamisen ehto on sopimuksen allekirjoittaminen starosten ja työnantajan välillä. Sopimuksessa on ilmoitettava harjoittelupaikka. Sen ohjelma olisi myös esitettävä, ja sen tulisi sisältää:

 • harjoittelijan psykofysikaaliset ja terveydelliset taipumukset,

 • harjoittelijan koulutustaso,

 • harjoittelijan nykyinen ammatillinen pätevyys.

Ohjelman tulisi myös täsmentää:

 • erikoistumisalan tai ammatin nimi, johon harjoitteluohjelma liittyy;

 • harjoittelun osana suoritettavien tehtävien laajuus;

 • hankittu pätevyys tai ammattitaito

 • menetelmä hankitun pätevyyden tai taitojen vahvistamiseksi;

 • harjoittelija tutor.

Koko harjoittelujakson ajan sitä valvoo staroste. Harjoittelun päätyttyä työttömän on saatava Starostilta todistus harjoittelusta viimeistään seitsemän päivän kuluttua harjoittelun päättymisestä (työllisyyden edistämistä ja työmarkkinalaitoksia koskevan lain 53 §).

Harjoittelija toimistosta - mitkä ovat hänen pätevyytensä?

Oikeus saada tietoa

Harjoittelija työvoimatoimistosta on oikeus saada tiettyjä tietoja työnantajalta, mukaan lukien pitäisi olla pääsy harjoitteluohjelmaan. Heidän tulisi myös saada tietoa oikeuksistaan ​​yrityksen työsääntöjen yhteydessä.

Terveys ja turvallisuus, lääkärintarkastukset ja yhdenvertainen kohtelu

Työharjoittelun hyväksyvän työnantajan on tarjottava harjoittelijalle asianmukaiset terveys- ja turvallisuusolosuhteet. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu:

 • ennaltaehkäisevän terveydenhuollon varmistaminen - tähti voi myös viitata testeihin (silloin testirahastosta vastaa työrahasto);

 • Työterveys- ja työturvallisuuskoulutus (yleinen ja työpaikkakoulutus);

 • henkilökohtaisten suojavarusteiden, vaatteiden, jalkineiden ja sopivien aterioiden ja juomien tarjoaminen.

Työnantajan on noudatettava yhdenvertaista kohtelua harjoittelijoiden työllistämisessä. Tämän säännön rikkominen antaa harjoittelijalle oikeuden hakea korvausta, joka maksetaan vähintään työn vähimmäispalkka.

Oikeus palkkaan

Harjoittelija työvoimatoimistosta on oikeus palkkioon, ts. työvoimatoimiston maksama apuraha. Apurahan suuruus on 120% työttömyysetuuden määrästä (työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista annetun lain 53 §: n 6 momentti). Apuraha myönnetään myös dokumentoidun työkyvyttömyyden ajaksi, jos se putoaa harjoittelun aikana.

Harjoittelijan ZUS-panokset

Harjoittelun aikana työttömät vakuutetaan:

 • eläke,

 • työkyvyttömyyseläkettä,

 • onnettomuus.

Harjoittelija työvoimatoimistosta ei kuulu sairausvakuutuksen piiriin, joten sillä ei ole oikeutta sairaus- ja äitiysetuuksiin

Harjoittelija työvoimatoimistosta sinulla ei ole oikeutta sairaus- ja äitiysetuuksiin.

Työaika

Työvoimatoimistosta harjoittelijan työaika ei saa ylittää 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Harjoittelijan ylitöitä ei saa käyttää. Lisäksi harjoittelijalla on oikeus päivittäiseen ja viikoittaiseen lepoon samoin ehdoin kuin työntekijällä.

Vammainen harjoittelija, jolla on todistus vakavasta tai keskivaikeasta vammaisuudesta, ei saa ylittää päivätasoa 7 tuntia ja viikkotasoa 35 tuntia (työttömien harjoittelun yksityiskohtaisista ehdoista annetun asetuksen 7 §: n 1 momentti).

Lisäksi harjoittelija on kielletty harjoittamasta:

 • Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä,

 • yöllä,

 • vuorotyöjärjestelmä.

Jos puolestaan ​​työn luonne sitä vaatii, tähti voi suostua harjoitteluun edellä mainituin ehdoin.

Harjoittelija työvoimatoimistosta - loma

Harjoittelija työvoimatoimistosta ei ole oikeutta vuosilomaan. Jokaista 30 työpäivää kohden hänellä on kuitenkin oikeus kahteen vapaapäivään, josta hänellä on oikeus stipendiin (työllisyyden edistämistä ja työmarkkinalaitoksia koskevan lain 53 §: n 7 a kohta).

Kaikki harjoittelijan vapaapäivät tulisi myöntää ennen harjoittelun päättymistä. Vapaapäivät myönnetään työttömien pyynnöstä. Jos heitä ei jostain syystä voida käyttää harjoittelun suorittamiseen, heillä ei ole oikeutta käteisekvivalenttiin.

Jokaista 30 työpäivää harjoittelijalla on oikeus kahteen vapaapäivään.

Ei-työpäivät

Työnantaja voi vapauttaa harjoittelijan kutsun tapahtuessa esimerkiksi tuomioistuimessa tai syyttäjävirastossa. Yksityisissä tapahtumissa, kuten häät, työnantajan ei kuitenkaan tarvitse myöntää harjoittelijalle vapaapäivää. Tällaisissa tilanteissa hän voi käyttää vapaapäiviä, jos hänellä on siihen oikeus.

Harjoittelijan raskaus

Työnantajan, joka palkkaa työttömän harjoitteluun, ei ole velvollisuutta jatkaa harjoittelua raskauden sattuessa. Harjoittelun jatkaminen riippuu työnantajan hyvästä tahdosta ja tähtitaivasta.

Jos harjoittelijan tekemä työ sisältyy raskaana oleville naisille kiellettyyn työhön, harjoittelija tulisi lähettää toiseen työharjoittelun piiriin kuuluvaan työhön tai, jos sellaista ei ole, hae starostilta harjoittelun ennenaikaista päättämistä..

Harjoittelijoiden sairausvakuutuksen puuttuessa harjoittelijalla ei ole oikeutta äitiysavustukseen, jos hän synnyttää harjoittelun aikana.

Tässä tilanteessa he voivat kuitenkin hakea vanhempainetuutta sosiaalihuoltokeskuksesta.

Harjoittelun keskeytys

Harjoittelu voidaan lopettaa harjoittelijan, harjoittelun järjestäjän tai viran puolesta pyynnöstä. Esimerkkejä harjoittelun lopettamisen syistä:

 • harjoittelun järjestäjän epäonnistuminen harjoittelusopimuksen täytäntöönpanossa,

 • harjoittelun ehtojen täyttämättä jättäminen,

 • suostuttelemalla harjoittelija tekemään ylitöitä,

 • yli 2 päivän perusteeton poissaolo,

 • harjoittelija rikkoo työsääntöjen mukaisia ​​perusvelvoitteita,

 • anteeksi poissaolo, joka estää harjoittelun.

Ihmiset, joilla on vaikeuksia löytää työpaikka ja jotka täyttävät tietyt kriteerit, voivat hakea työharjoitteluun, jonka avulla he voivat hankkia asianmukaiset taidot. Harjoittelu voi kestää 3–12 kuukautta tietyn työnantajan palveluksessa, ja sen jälkeen harjoittelija saa todistuksen harjoittelusta. On syytä harkita tällaista ratkaisua, sitä enemmän, että harjoittelijoilla on monia voimia. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti