Tärkein » suojelus » Yrityksen ammattiliiton asema työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä

Yrityksen ammattiliiton asema työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä

 suojelus  : Yrityksen ammattiliiton asema työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä

Työlain säännökset sisältävät monia määräyksiä, joiden tarkoituksena on suojella työntekijän etua suhteissa työnantajaan. Niiden tarkoituksena on muun muassa tarjota työntekijälle vakaus työpaikalla. Tällaisiin oikeudellisiin ratkaisuihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan työnantajan on saatava ammattiliiton lausunto suunnitellusta työsopimuksen päättämisestä työntekijän kanssa määräämättömäksi ajaksi. Onko yrityksen ammattiliittojärjestön asema vaikuttaa työnantajan päätökseen? Tarkista se!

Velvollisuus kuulla

Art. Työsäännöstön 38 §: n mukaan työnantajan on ilmoitettava kirjallisesti työntekijää edustavalle työntekijän ammattiyhdistysorganisaatiolle aikomuksestaan ​​irtisanoa toistaiseksi tehty työsopimus ilmoittamalla syy, joka oikeuttaa sopimuksen irtisanomisen. Jos työpaikan ammattiyhdistys uskoo irtisanomisen olevan perusteetonta, se voi viiden päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta esittää kirjallisesti perustellut vastalauseet työnantajalle. Työnantaja harkitsee ammattiyhdistyksen kannan ja jos se ei ota kantaa asetetussa määräajassa, päättää työsuhteen päättämisestä.

Yritysjärjestö

Ammattiliittojen perustamisen ja toiminnan periaatteet on määritelty ammattiliittolaissa. Art. 7 sekuntia 2 ja 3 ansiotyön suorittamista koskevissa yksittäistapauksissa ammattiliitot edustavat jäsentensä oikeuksia ja etuja, ja lisäksi liittoumattoman henkilön pyynnöstä ammattiliitto voi puolustaa oikeuksiaan ja etujaan työnantajaa kohtaan . Art. 30 sekuntia Lain 1 §: ssä säädetään, että jos työnantajalla on useampi kuin yksi ammattiyhdistysjärjestö, kukin niistä puolustaa oikeuksiaan ja edustaa jäsentensä etuja. Art. 30 sekuntia Keskustelun kohteena olevan säädöksen 3 kohta, työsuhteeseen liittyvissä yksittäisissä asioissa, joissa työlainsäädäntö velvoittaa työnantajan toimimaan yhteistyössä ammattiyhdistysjärjestön kanssa - ja siten myös 1 kohdassa tarkoitetun kuulemisvaatimuksen täyttämiseksi. Taide. Työsäännöstön 38 § - ennen toiminnan aloittamista työnantajan on pyydettävä tältä organisaatiolta tietoja työntekijöistä, jotka hyötyvät sen puolustuksesta. Jos näitä tietoja ei toimiteta viiden päivän kuluessa siitä päivästä, jona yritysammattiliitto on vastaanottanut hakemuksen, työnantaja vapautetaan velvollisuudesta tehdä yhteistyötä yritysjärjestön kanssa tätä työntekijää koskevissa asioissa.

Esimerkki 1.

Työnantaja aikoo irtisanoa työntekijänsä työsopimuksen määräämättömäksi ajaksi. Siksi hän kirjoitti 5. maaliskuuta ammattiliitto-organisaatiolle kysymyksellä, hyötyykö mainittu työntekijä tämän järjestön puolustuksesta (edustako se hänen henkilökohtaisia ​​etujaan työnantajaa kohtaan). Viiden päivän määräaika vastausten antamiselle oli 10. maaliskuuta. Ammattiliitto-organisaatio ei toimittanut työnantajalle mitään tietoja kysymyksen piirissä. Määräajan pätemättömän päättymisen vuoksi työnantaja vapautetaan 1 artiklassa tarkoitetusta neuvotteluvelvollisuudesta. Työsäännöstön 38 §. 

Syy toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomiseen

Taiteen tarjoaminen. Työlain 30 §: n 4 momentissa edellytetään, että työnantajan lausunnossa määrittelemättömäksi ajaksi tehdyn työsopimuksen irtisanomisesta (tai työsopimuksen irtisanomisesta ilman irtisanomisaikaa) on ilmoitettava syy, joka oikeuttaa sopimuksen irtisanomisen tai irtisanomisen. Joten työnantaja - ennen kuin se saa yrityksen ammattiliittojärjestön asema työntekijän irtisanomistarkoituksessa - hänen on ilmoitettava irtisanomisen syy.

Korkeimman oikeuden päätös 24. tammikuuta 2019, I PK 7/18
Taiteen rikkominen Työsäännöstön 30 §: n 4 momentti tapahtuu, kun työnantaja ei lainkaan ilmoita irtisanomisen syytä tai kun se on riittämättömästi määritelty ja siksi työntekijälle käsittämätön eikä todennettavissa. Työnantajan epätarkka ilmoittaminen irtisanomisen syystä ei riko Art. Työsäännöstön 30 §: n 4 momentti, jos tämä syy on tietyn tapauksen olosuhteissa riittävästi määritelty ottaen huomioon työnantajan työntekijälle eri tavalla antamat tiedot. Sama koskee työnantajan kriteereitä työntekijöiden valitsemiseksi irtisanomiseksi. Työnantaja voi milloin tahansa esittää työntekijälle irtisanomisen valintaperusteet (ilmoittaa työntekijälle mitä kriteereitä sovelletaan tai on sovellettu), on vain tärkeää, että nämä tiedot saapuvat työntekijään ja työntekijä voi lukea ne.

Esimerkki 2.

Työnantaja ilmoitti, että toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen johtui työntekijän viivästymisestä esimiehensä tilausten toteuttamisessa huolimatta siitä, että työntekijöiden pyynnöstä näiden tilausten toteuttamispäivämääriä siirrettiin toistuvasti . Jos työnantajan lausunnosta työsopimuksen päättymisestä käy riittävän selvästi ilmi, mitä tarkkoja ohjeita tarkoitettiin ja mitkä erityiset määräajat ylitettiin, ja samalla työntekijöiden velvoitteiden rikkomisen vakavuus on riittävän korkea, niin syy voidaan todeta katsotaan riittäväksi sopimuksen irtisanomiseen. Pikakuvakkeet Työnnä työntekijät helposti verkossa!

  • Luo sopimuksia ja laske palkat!
  • Selvitä verot ja ZUS Internetin kautta!
  • Unohda maksaja!
Luo ilmainen tili Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman merkkijonoja!

Ilmoitus ja ammattiyhdistysorganisaation kanta

Sopimuksen irtisanomiseksi määräämättömäksi ajaksi on annettava kirjallinen tieto yrityksen ammattiyhdistysorganisaatiolle sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisen syystä. Edellä mainittu syy olisi esitettävä samassa sanamuodossa kuin se on kirjoitettava ilmoitukseen.

Ammattiliiton organisaatio voi viiden päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta esittää kirjallisesti työnantajan perustellut varaumat. Se ei ole hänen velvollisuutensa, vaan oikeus.

Korkeimman oikeuden tuomio 11. heinäkuuta 2006, I PK 8/06
Työpaikan ammattiyhdistys voi viiden päivän kuluessa vastustaa työnantajan päätöstä, ja työlainsäädäntö varaa nimenomaisesti kirjallisen muodon tätä varten. Tämän laiminlyönti vastaa siis esitettyjen varaumien tehottomuutta. Ennen 1 artiklassa määritellyn ajanjakson päättymistä Työsäännöstön 38 §: n 2 momentissa ammattiyhdistys voi myös ottaa kantaa siihen, ettei sille esitetyn työsopimuksen irtisanomista ole vastustettu. Ei ole epäilystäkään siitä, että tällaisessa tilanteessa ammattiliittojen kuulemismenettely on käytetty loppuun, koska on ilmaistu ammattiliittojärjestön kanta, joka antaa työnantajalle oikeuden antaa työntekijälle asianmukainen tahtoilmoitus työsuhteen päättymisestä sopimuksen. Taiteen sisällöstä. Työsäännöstön 38 §: n 2 momentin perusteella ei voida päätellä, että siinä säädetyn vaatimuksen esittää kirjallinen vastalause voidaan lukea viittaavan yrityksen ammattiyhdistysorganisaation eri kantaan. Päinvastoin, kirjallisen muodon ylläpitovelvollisuuden asettaminen vain yhteen ammattiyhdistysorganisaation mahdollisista kannoista tarkoittaa, että erilainen kanta, joka ei sisällä vastaväitteitä, voidaan ilmaista tehokkaasti missä tahansa muodossa.

Työnantajan päätös 

Työnantaja päättää irtisanomisesta harkittuaan ammattiyhdistyksen kannan ja siinä tapauksessa, että se ei ota kantaa asetetussa määräajassa. Työlaki ei vaadi sitä yrityksen ammattiliittojärjestön asema on vahvistettu työnantajan päätöksellä. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei sido tätä asemaa, eikä se rajoita hänen päätöksentekovapauttaan. Työnantaja voi erityisesti irtisanoa työsopimuksen, toisin kuin ammattiyhdistys. Hänellä ei myöskään ole velvollisuutta ilmoittaa ammattiyhdistysorganisaatiolle työntekijän irtisanomispäätöksen syistä huolimatta mainitun organisaation kielteisestä mielipiteestä.. 

Muutosilmoitus

Vaatimus ammattiyhdistysorganisaation kuulemisesta ei koske vain aikomusta irtisanoa työsopimus määräämättömäksi ajaksi, vaan myös irtisanomista, joka muuttaa tällaista sopimusta, koska - Art. Työsäännöstön 42 §: n 1 momentti - työsopimuksen irtisanomista koskevia säännöksiä sovelletaan vastaavasti sopimuksesta johtuviin työsuhteen päättymis- ja palkkaehtoihin.

Poissulkemiset kuulemisesta

Erityistapauksissa työlain säännökset vapauttavat työnantajan Art. Työsäännöstön 38 §. Vaatimusta kuulla työpaikan ammattiliitto-organisaatiota ei sovelleta toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten irtisanomiseen:

  • työnantajan konkurssi- tai konkurssimenettelyn yhteydessä (työlainsäädännön 411 §: n 1 momentti);
  • osana joukkovähentämistä - edellyttäen, että työnantajan ja yrityksen ammattiyhdistyksen välillä on tehty sopimus, jossa vahvistetaan käytännesäännöt työntekijöihin liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat joukkovähentämistarkoitukseen, sekä työnantajan velvollisuudet työntekijää kohtaan siinä määrin kuin on tarpeen muiden aiottuun joukkovähentämiseen liittyvien työntekijäkysymysten ratkaisemiseksi (5 §: n 1 momentti lain 3 §: n kanssa erityissäännöistä työsuhteen päättämiseksi työntekijöiden kanssa muista kuin työntekijöistä).

Yritysjärjestön asema kun otetaan huomioon aikomus irtisanoa työntekijä työsopimus määräämättömäksi ajaksi, se on mielipide, joka ei sido työnantajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan ei tarvitse hankkia ammattiliiton suostumusta irtisanoa työsopimus irtisanomisajalla. Työntekijän vakauden turvaaminen ei mene niin pitkälle. Suosittelemme: Onko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeuksia säännelty lailla? Luo ilmainen tili Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman merkkijonoja!

Suositeltava
Jätä Kommentti