Tärkein » joka päivä » Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämistä koskevan sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen kumoaminen tai muuttaminen

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämistä koskevan sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen kumoaminen tai muuttaminen

 joka päivä : Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämistä koskevan sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen kumoaminen tai muuttaminen

Yksi ZUS: n perustehtävistä on vahvistaa oikeus vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ja niiden täytäntöönpano. Näiden etuuksien luettelo on erittäin suuri: erilaisista eläketyypeistä työkyvyttömyydestä johtuviin eläkkeisiin, perhe- ja sosiaalieläkkeisiin. Vanhuus- ja työkyvyttömyysetuuksien myöntäminen ja maksaminen tapahtuu sen jälkeen, kun ZUS on tutkinut vakuutetun hakemuksen tai se voidaan myöntää viran puolesta ja päättyy asianmukaisen päätöksen tekemiseen. Onko ZUS: n antama päätös lopullinen? onko se mahdollista ZUS-päätöksen kumoaminen tai muuttaminen? Mitkä ovat säännöt tältä osin? Lue artikkeli ja löydä vastaus!

Minkälaisia ​​eläke- ja työkyvyttömyysetuuksia ZUS maksaa??

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisen ja maksamisen oikeusperusta on laki vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä sosiaalivakuutusrahastosta. Siinä säännellään etuuksien myöntämistä koskevia sääntöjä, kuten:

 • eläke;
 • työkyvyttömyyseläkkeet, mukaan lukien koulutuseläkkeet;
 • perhe-eläke;
 • hoitolisä;
 • täydellisen orvon perhe-eläkkeen lisäys;
 • hautauslisä.

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi on jätettävä hakemus hakijan asuinpaikalle sopivaan ZUS-sivukonttoriin. ZUS voi myöntää myös viran puolesta etuuksia, kuten esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä saavien henkilöiden kohdalla ja yleisen eläkeiän (naisilla 60, miehillä 65) saavuttaessa viran puolesta eläkettä tähän mennessä saatu eläkettä.

Katso myös

 • Sairausloma vain työpäiviä ja palkkaa varten

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksessa on esitettävä:

 • maksuihin perustuvat ja maksuihin perustumattomat jaksot;
 • palkkion määrä - ei koske ihmisiä, jotka ovat laskeneet alkupääoman.

Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa tulee kuitenkin liittää myös seuraavat tiedot:

 • terveystodistus - OL-9;
 • työnantajan työntekijöille laatima työhaastattelu.

ZUS: lla on 30 päivää aikaa tehdä päätös eläkkeen myöntämisestä tai epäämisestä.

Eläkkeen myöntämistä koskevan sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen kumoaminen tai muuttaminen

Art. Sosiaalivakuutusrahaston vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä annetun lain 114 §, joka on tehty sosiaalivakuutuslaitoksen lopullisella päätöksellä asianomaisen pyynnöstä tai viran puolesta kumoaa tai muuttaa sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen ja palauttaa oikeuden etuuksiin tai niiden määrään, jos:

 • toimitetaan uusia todisteita tai paljastuu uusia olosuhteita, jotka olivat olemassa ennen päätöksen antamista ja jotka vaikuttavat oikeuteen tai etuuksien määrään;
 • päätös tehtiin rikoksen seurauksena;
 • todisteet, joiden perusteella merkitykselliset olosuhteet todettiin, osoittautuivat vääriksi;
 • päätös tehtiin eläkeviranomaisen tahallisen harhaanjohtamisen seurauksena etuutta keräävän henkilön toimesta;
 • päätös on annettu toisen päätöksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella, joka myöhemmin kumottiin, muutettiin tai julistettiin pätemättömäksi;
 • etuuden myöntäminen tai virheellinen laskeminen johtui eläkeviranomaisen virheestä.

ZUS-päätös voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos enintään:

 • 10 vuotta - jos päätös on tehty rikoksen seurauksena, väärien tietojen perusteella tai tietoisesti harhaanjohtavan ZUS: n kanssa;
 • 5 vuotta - tilanteessa, jossa toimitetaan uusia todisteita tai ennen päätöksen antamista olemassa olleita uusia olosuhteita, jotka vaikuttavat oikeuteen etuuksiin tai niiden määrään, ja kun päätös on annettu toisen päätöksen tai annetun tuomion perusteella peruutettu;
 • Kolme vuotta - kun eläkeelin teki virheen etuuden myöntämisessä tai sen suuruuden määrittämisessä - tässä tapauksessa ZUS voi pidättäytyä päätöksen kumoamisesta tai muuttamisesta, jos se aiheuttaisi liiallista taakkaa asianomaiselle henkilölle heidän henkilökohtaiseen ja taloudelliseen tilanteeseensa, ikäänsä, terveyteensä ja muihin erityisolosuhteisiinsa (lain 114 artiklan 1 f kohta).

Lain mukaan ZUS: lla on 5 vuotta aikaa muuttaa, peruuttaa tai antaa uusi päätös, jos ilmenee uusia todisteita, jotka vaikuttavat etuuden määrään, paitsi silloin kun se on myönnetty rikoksen seurauksena, jolloin ZUS on 10-vuotias. tarkistaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä koskeva päätös.

On lisättävä, että nykyiset määräykset ovat vastaus perustuslakituomioistuimen 28. helmikuuta 2012 antamaan tuomioon K5 / 11, jossa tunnustettiin 114 artiklan 2 kohta. Eläkkeistä ja sosiaalivakuutusrahastosta annetuista eläkkeistä annetun lain 1 a §: n mukainen ", koska se on ristiriidassa kansalaisten luottamusta valtion ja sen antaman lain kanssa koskevan periaatteen kanssa, joka johtuu Art. 2 ja taide. 67 sekuntia 1 Puolan tasavallan perustuslaista ".

Aikaisemmin oli asetuksia, jotka sallivat päätöksen muuttamisen tai kumoamisen 10. helmikuuta 2017 saakka uusien todisteiden tai muun ZUS: n arvioinnin perusteella jopa monien vuosien jälkeen. Kuten perustuslakituomioistuimen oikeusasiamies huomautti: "" tällainen pätevyys ei takaa yksilön oikeudellisen ja elämäntilanteen vakauttamista, koska eläkeviranomainen voi milloin tahansa ja vain erilaisten arvioiden perusteella todisteet vievät yksilöltä hänen oikeudet ".

Millä olosuhteilla voi olla vaikutusta vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä koskevan ZUS-päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen?

Yleisin syy kumoaa tai muuttaa sosiaalivakuutuslaitoksen päätöstä Eläkkeen myöntämisellä tarkoitetaan uusien todisteiden esittämistä tai uusien olosuhteiden paljastamista, jotka vaikuttavat oikeuteen etuuksiin tai niiden määrään.

Tuomio 19. lokakuuta 2017, Supreme Court, II UK 454/16:
"Art. 114 kohta. 1 u.e.r.f.u.s. uudet todisteet voivat kyseenalaistaa edellisen tuomion tosiseikat. Ainoa se, että tässä tapauksessa uusien todisteiden ei pitäisi osoittaa mitään aiemmin lukemattomia olosuhteita, vaan olosuhteita, jotka vaikuttavat oikeuteen etuuksiin tai niiden määrään. Toisin sanoen uuden näytön on perustuttava mahdollisuuteen tehdä muita päätöksen kannalta tärkeitä tosiseikkoja (siviiliprosessilain 227 artikla) ​​[

] ".

Selvennystä edellyttävät olosuhteet riippuvat etuuden tyypistä, johon vakuutettu hakee. Eläkkeen osalta sen saamisen edellytykset ovat:

 • ikä - oikeutta varhaiseläkkeelle saamiseksi selvennystä edellyttävät olosuhteet voivat olla työ erityisolosuhteissa tai erityisluonteinen;
 • maksuihin perustuvista ja maksuihin kuulumattomista kausista koostuva palvelusaika - esimerkiksi esimerkiksi palkattomalla lomalla, jota ei aiemmin sisällytetty työtodistukseen, voi olla merkitystä.

Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa voidaan selittää seuraavat olosuhteet:

 • työkyvyttömyysjaksot;
 • työkyvyttömyyden tyyppi - täydellinen tai osittainen, pysyvä tai säännöllinen;
 • tarve uudelleenkoulutukseen kuntoon menettämisen vuoksi;
 • kehon tehokkuuden rikkominen, joka vaatii jatkuvaa tai pitkäaikaista hoitoa.

Seuraavat ovat tärkeitä annettaessa päätöstä oikeudesta perhe-eläkkeeseen:

 • sen määrittäminen, oliko kuolleella henkilöllä oikeus vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen kuoleman aikaan 

tai

 • täyttivät näiden etujen ostamisen ehdot.

Kertaluonteisen etuuden, kuten hautausavustuksen, maksamiseksi hautajaisten kustannusten kattamiseksi, selvittämistä edellyttävät olosuhteet ovat: kuoli henkilö kuolinhetkellä:

 • oli vakuutettu;
 • saanut eläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä;
 • Hänellä ei ollut oikeutta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, mutta hän täytti edellytykset sen saamiseksi.

Jos sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksen kohteena on todeta oikeus työkyvyttömyysetuuteen työtapaturman yhteydessä, matkalla työhön tai sieltä pois, selvittämistä edellyttävät olosuhteet ovat:

 • tapaukset, jotka liittyvät itse tapaturmaan, jonka perusteella sitä voidaan pitää työtapaturmana tai matkalla työhön ja takaisin - äkillinen tapahtuma, joka johtuu työntekijän tehtävien hoitamiseen liittyvästä ulkoisesta syystä;
 • onnettomuuden sattuessa matkalla työhön ja sieltä pois, tutkitaan lisäksi, onko tie ollut lyhin ja jos ei, onko se mukavin viestinnän kannalta ja onko se keskeytynyt ja onko se keskeytetty - onko tauko perusteltu.

Edellä mainittuja olosuhteita lukuun ottamatta ZUS-päätöksen kumoaminen tai muuttaminen eläkkeen myöntäminen on mahdollista todisteiden perusteella. Näitä voivat olla:

 • työtodistus - sisältää tärkeitä tietoja etuuksien myöntämisestä, kuten maksuihin perustumattomat jaksot, erityisolosuhteissa työskentelemiset ja erityisluonteiset työt
 • ennen vuotta 1999 palkattujen työntekijöiden on pakollinen todistus työsuhteesta ja palkasta - ERP-7, joka sisältää tietoja kokopäiväisestä tai osa-aikatyöstä, maksettujen palkkojen määrät;
 • vakuutuskortti - joka vuoteen 1999 asti oli työntekijän työsuhteen ja palkan vahvistava perusasiakirja ja joka on perusta asiakirjasta 31. joulukuuta 1998 asti;
 • viralliset asiakirjat - henkilökortti, syntymä-, kuolema- tai avioliittotodistus;
 • todistajien todistukset - jos työtodistusta ei ole, todistajat voidaan kutsua vahvistamaan työskentelyaika tietyllä työpaikalla.

Yhteenveto

On monia olosuhteita ja todisteita, joiden kautta se voi tapahtua ZUS-päätöksen kumoaminen tai muuttaminen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä. Tällä hetkellä sosiaalivakuutuslaitoksella on siihen viisi vuotta aikaa. Aikaisemmin ZUS kumosi päätöksensä jopa monien vuosien jälkeen johtuen siitä, että se tulkitsi tosiseikat eri tavalla, mitä se piti alun perin todisteina. Se oli ristiriidassa kansalaisten luottamuksen periaatteen kanssa valtioon, eikä ZUS voi tällä hetkellä kyseenalaistaa päätöksitään tässä asiassa viiden vuoden kuluttua. Edunsaajille tämä on tae tulojen vakaudesta, mikä antaa heille turvallisuuden tunteen ja luottamuksen valtioon. Suosittelemme: Palkan maksamatta jättäminen ajallaan - oikeudelliset seuraukset

Suositeltava
Jätä Kommentti