Tärkein » suojelus » Kahden työpaikan hoitovapaa

Kahden työpaikan hoitovapaa

 suojelus  :  Kahden työpaikan hoitovapaa

Art. Työsäännöstön 186 §: n mukaan työntekijällä, jonka kokonaistyöaika on vähintään kuusi kuukautta, on oikeus vanhempainlomaan lapsen henkilökohtaista hoitoa varten. Loman kesto on enintään 36 kuukautta, ja sitä voidaan käyttää sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana lapsi saavuttaa 6 vuoden ikän.

Jos lapsi vaatii työkyvyttömyystodistuksella vahvistetun terveydentilan tai vammaisuuden asteen vuoksi työntekijän henkilökohtaista hoitoa yllä mainitusta lomasta riippumatta, se voidaan myöntää vanhempainvapaa enintään 36 kuukautta, mutta enintään 18 vuoden ikään saakka. Korkeimman oikeuden tuomio - työ-, sosiaalivakuutus- ja julkisten asioiden jaosto - I PK 691/03
"Vanhempainloma on tauko vanhempuuteen liittyvien velvollisuuksien - lasten synnyttäminen ja kasvattaminen - tehtävien suorittamisessa. Lastenhoitovapaata pidetään perusteltuna poissaolona työstä, jonka aikana työsuhteen kestävyys on erityisen suojattu. " Katso myös

  • Raskaana olevien naisten suojelu - mitä oikeuksia raskaana olevilla naisilla on?
  • Vuosiloma lastenhoidosta palattuaan
  • Onko vanhempainlomaa velvoitettava??

Lomakohde 

Lastenhoitovapaa myönnetään enintään viidessä osassa työntekijän kirjallisesta pyynnöstä viimeistään 21 päivää ennen kuin työntekijä alkaa käyttää sitä. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka vahvistavat lomaoikeuden olemassaolon ja laajuuden, jotka on tarkemmin määritelty perhe-, työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin 8. joulukuuta 2015 annetun asetuksen 23 §: ssä vanhempuuteen liittyviin työntekijöiden oikeuksiin liittyvistä hakemuksista. hakemuksiin liitetyt asiakirjat. Työnantajan on noudatettava työntekijän vanhempainlomaa koskevaa pyyntöä.

Ansaitsi työtä lomien aikana 

Vanhempainloman käyttö ei sulje pois sitä, että työntekijä suorittaa samanaikaisesti ansiotyötä nykyiselle tai muulle työnantajalle tai muuhun toimintaan, samoin kuin koulutusta, ellei tämä sulje pois lapsen henkilökohtaisen hoidon mahdollisuutta..

Jos todetaan, että työntekijä on lopettanut lapsen henkilökohtaisen hoidon lopullisen lopettamisen, työnantaja kutsuu hänet ilmoittautumaan töihin hänen ilmoittamallaan päivänä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta ja aikaisintaan 3 päivän kuluttua kutsupäivästä (työlain 1862 artikla).

Kahden työntekijän työntekijä

Jos työntekijä on työsuhteessa kahteen tai useampaan työsuhteeseen, hän voi päättää ottaa vanhempainloman kussakin näistä suhteista. Hänen harkintavaltaa rajoittaa kuitenkin se, että hänen on voitava huolehtia lapsesta henkilökohtaisesti.

Esimerkki 1.

Kokopäiväinen työntekijä, joka työskentelee työnantajan A palveluksessa, ja osa-aikainen työntekijä työnantajan A palveluksessa, päätti käyttää vanhempainlomaa työnantajalle A, kun taas työnantaja B: lle hän ei lopettaisi palkkatyön tekemistä kotona etätyö. Näissä olosuhteissa vanhempainloman ja työnantajan A yhdistämistä työnantajan B palvelukseen voidaan pitää hyväksyttävänä olettaen, että se ei ole niin imevää työtä, että on mahdotonta hoitaa lasta henkilökohtaisesti (se tehdään osa-aikaisesti, kotona - mikä liittyy henkilökohtaisen hoidon vaihtoehtojen rajoittamiseen, mutta ei sen poissulkemiseen).

Kahden työnantajan hoitovapaa ja sosiaaliturvamaksut 

Art. 6 sekuntia Sosiaalivakuutusjärjestelmästä 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain 1 kohdan 19 alakohdassa vanhempainlomalla oleville henkilöille on pakollista myöntää vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutus, ja tämän vakuutuksen maksut maksetaan kokonaan valtion budjetista ZUS: n kautta (16 artikla (8 §: n mukainen sosiaalivakuutusjärjestelmä).

Art. 18 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 5b §: n mukaan vanhempainlomalla olevien henkilöiden vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperuste on 60% ennustetusta keskimääräisestä kuukausipalkasta, joka on määritetty vuotuisen maksuperusteen alennuksen määrän määrittämiseksi..

Samalla vanhempainlomalla olevien henkilöiden eläkkeelle ja työkyvyttömyysvakuutukselle maksettavien maksujen laskentaperuste ei saa olla korkeampi kuin edeltäneiden 12 kalenterikuukauden keskimääräinen kuukausipalkka vanhempainvapaa ja se ei saa olla alle 75 prosenttia vähimmäispalkasta (sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 18 §: n 14 momentti). Vuosipohjan rajoituksen määrä eläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksujen laskennalle vuonna 2020 on 156 810,00 EUR, ja sen määrittämiseksi hyväksytty arvioitu keskimääräinen palkka on 5227,00 EUR (perhe-, työ- ja sosiaaliministerin ilmoitus vuosipohjan rajoituksen määrä eläkkeelle ja työkyvyttömyysvakuutukselle maksettavien maksujen määrä vuonna 2020 ja sen määrittämiseksi hyväksytyn ennustetun keskimääräisen palkan määrä). Siksi vanhempainlomalla olevien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperusteena on vuonna 2020 3136,20 zlotya (5227,00 EUR × 60%)..
1. tammikuuta 2020 alkaen työn vähimmäispalkka on 2600,00 EUR (ministerineuvoston asetuksen, joka koskee työn vähimmäispalkkion suuruutta ja vähimmäistuntituntimäärän määrää vuonna 2020, 1 §). Siksi näiden maksujen laskentaperusta voi olla pienempi kuin 1 950,00 EUR (2600,00 EUR x 75%).

Käsiteltyjä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkemaksuja koskevia sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, ottaako vanhempainlomalle oikeutettu henkilö yhden tai useamman työnantajan puolesta.

Kahden työnantajan hoitovapaa ja sairausvakuutusmaksu 

Sairausvakuutusmaksutapaukset ovat erilaiset. Art. 66 sekuntia Julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista annetun lain 1 kohdan 32 alakohta, sairausvakuutusvelvollisuus koskee vanhempainlomaa käyttäviä henkilöitä, joihin ei sovelleta sairausvakuutusvelvoitetta toisella osastolla.

Art. 81 sekuntia Terveydenhuoltopalvelulain 8 kohdan 10 mukaan vanhempainlomalla olevien sairausvakuutusmaksujen laskentaperuste on perhe-etuuksia koskevien säännösten mukaisen erityishoidon tuen määrää vastaava määrä. Erityishoitoavustuksen määrä on 620,00 EUR kuukaudessa (perhetukien tai opiskelijan tuloista perittävän ministerineuvoston asetuksen 1 §: n 13 alakohta, joka on perushakemuksen ja erityishoitoavustuksen hakemisen perusta) , perhe-etuuksien määrä ja huoltajalle maksettavan tuen määrä).

Art. 86 sekuntia Terveydenhoitopalvelulain 1 kohta, sairausvakuutusmaksut rahoitetaan valtion budjetista - ne maksaa ZUS. Siksi - jos sama henkilö käyttää vanhempainlomaa useiden työnantajien kanssa - Art. 82 sekuntia Terveydenhuoltopalvelulain 7 §: n mukaan, joka osoittaa, että sairausvakuutusvelvollisuuden piiriin kuuluvien osuuksien yhtyessä ja jokaisessa näistä osastoista vakuutusmaksu rahoitetaan valtion talousarviosta, maksu maksetaan vain ensin syntyneelle otsikolle. Jos nimikkeet luotiin samanaikaisesti, maksu maksetaan ensimmäisestä ilmoitetusta sairausvakuutuksen kattamasta nimikkeestä.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö ottaa vanhempainloman kahden tai useamman työnantajan luona, sairausvakuutusmaksu maksetaan vain vanhempainloman ottamisesta yhden työnantajan kanssa - sen, joka antoi loman ensimmäisenä, ja jos loma myönnettiin samanaikaisesti, sen, joka joka jätti ensimmäisen kerran kertomuksen, joka sisältää kertyneet maksut. Työntekijältä, jolle se myönnetään vanhempainvapaa, työnantajan on saatava tietoa siitä, käyttääkö hän myös tätä lomaa muilta työnantajiltaan - jotta voidaan määrittää, mistä päällekkäisistä nimikkeistä sairausvakuutusmaksu maksetaan.

Kuten edellä todetaan, saman henkilön vanhempainloman käyttämisellä monille työnantajille on erilaisia ​​oikeudellisia seurauksia sairausvakuutusmaksujen maksamisen alalla. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti