Tärkein » suojelus » Tuomioistuimen toimeenpanon pakeneva - kenellä on etusija palkan takavarikoimisessa?

Tuomioistuimen toimeenpanon pakeneva - kenellä on etusija palkan takavarikoimisessa?

 suojelus : Tuomioistuimen toimeenpanon pakeneva - kenellä on etusija palkan takavarikoimisessa?

Palkkojen vähennysten tekemistä koskevat säännöt on määritelty yksityiskohtaisesti työlaissa. Art. Työlain 87 § 1 seuraavat palkkiot voidaan vähentää palkasta:

 • summat, jotka on pantu täytäntöön täytäntöönpanomääräysten nojalla elatusmaksujen tyydyttämiseksi;
 • summat, jotka pannaan täytäntöön täytäntöönpanomääräysten nojalla muille vaateille kuin elatusmaksuille;
 • työntekijälle myönnetyt käteisennakot;
 • tilausvastuusta johtuvat taloudelliset seuraamukset.

Työnantaja tekee vähennyksen palkasta sosiaaliturvamaksujen, ennakkoveron ja PPK-maksujen vähentämisen jälkeen (jos työntekijä on tämän ohjelman osanottaja). Toisin sanoen summa, joka kattaa edellä mainitut saamiset, otetaan nettopalkasta.

Työnantaja ei tarvitse työntekijän suostumusta edellä mainittuihin saamisiin liittyvien vähennysten tekemiseksi. Jos kuittaus liittyy muihin erääntyneisiin määriin, työntekijän tulee kuitenkin hyväksyä kirjallinen vähennys palkoista. Katso myös

 • Vähimmäispalkan ylläpitovähennykset
 • Määrä on vapaa vähennyksistä ja osa-aikatyöstä
 • Hakemus vähennysten vapauttamiseksi

Vähennysten enimmäismäärä

Asetuksissa säädetään myös siitä, missä määrin palkkoja voidaan takavarikoida. Art. Työsäännöstön 87 §: n 3 momentti vähennyksiä voidaan tehdä enintään:

 • 60% korvauksesta elatusapuun liittyvissä tehtävissä;
 • 50% korvauksesta, jos muut saatavat pannaan täytäntöön tai vähennetään käteisennakot.

On myös tärkeää, että 2 kohdassa mainitut vähennykset eivät voi ylittää puolta palkasta, mukaan lukien palkan elatusapuvähennykset. Edellä esitetystä huolimatta sakkoja voidaan periä Art. Työlainsäädännön 108 §.

Työlain 108 §: n 3 momentti
Sakko yhdestä rikkomuksesta ja jokaisesta syystä, jona syytteet ovat poissa, ei saa olla korkeampi kuin työntekijän yhden päivän palkka, eikä sakkojen kokonaismäärä voi olla vähennysten jälkeen suurempi kuin kymmenesosa maksettavasta palkan määrästä tarkoitettu Art. 87 § 1 kohdat 1-3.

Vähentämättömät määrät

Työlaki säätelee myös vähennyskelvottomien määrien kysymystä. Työn palkka on erityisen suojattu. Työsuhteessa olevat henkilöt eivät voi ottaa koko palkkaansa - työntekijän toimeentulon turvaamiseksi on pidettävä vähimmäisvarat. Seuraava summa on vapaa vähennyksistä:

 • vähimmäispalkka sosiaaliturvamaksujen, tuloveroennakkojen ja PPK: n maksujen vähentämisen jälkeen - tämä koskee vähennyksiä muiden velkojen kuin elatusmaksujen kattamiseksi;
 • 90% vähimmäispalkasta vähennysten jälkeen - vähentämällä tilausvastuusta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset;
 • 75% vähimmäispalkasta vähennysten jälkeen - vähentämällä työntekijälle suoritetut ennakot.

Vapaaehtoiset vähennykset (muut kuin työlain 87 §: n 1 momentissa mainitut), joihin työntekijä on suostunut, voidaan suorittaa:

 • vähimmäispalkka työstä vähennysten jälkeen - vähennysten kanssa työnantajan hyväksi;
 • 80% vähimmäispalkasta vähennysten jälkeen - vähentämällä muut saamiset.

Edellä mainittuja määriä vähennetään suhteessa työaikaan.

Tärkeää on, että elatusmaksujen tyydyttämiseksi tehdyn pidätyksen yhteydessä vähennysvapaata määrää ei sovelleta.

Täytäntöönpanotyypit

Siviilien valvonnan suorittavat lainvalvontaviranomaiset, eli haastemiehet. Nämä toimet on suunnattu pääasiassa elatusmaksujen, lainojen tai lainojen maksujen takaisinperimiseksi. Toisaalta hallinnollisen valvonnan toteuttavat hallintoviranomaiset (esim. Verotoimistojen päälliköt, ZUS-sivukonttoreiden johtajat, kunnan päällikkö, pormestari tai kaupungin presidentti), ja velallisten velvollisuudet johtuvat verojen maksamatta jättämisestä, maksut tai hallinnolliset sakot..

Kun teloituksen sattuma tapahtuu?

Kyse on täytäntöönpanon sattumasta, kun useat lainvalvontaviranomaiset haluavat ottaa yhden korvauksen. Suoritukset voivat olla:

 • yhtenäinen eli saman tyyppinen - tuomioistuimen ja tuomioistuimen täytäntöönpano tai hallinnollinen ja hallinnollinen täytäntöönpano;
 • epäjohdonmukainen - kun tuomioistuimen täytäntöönpano suoritetaan samanaikaisesti hallinnollisen täytäntöönpanon kanssa.

Ratkaista teloituksen sattuma, on tarpeen ilmoittaa toimivaltainen valvontaviranomainen suorittamaan molemmat menettelyt yhdessä. Työnantajan tulisi siirtää takavarikoitu summa vain pääviranomaiselle, joka valittiin päällekkäisyyden seurauksena.

Kuinka teloituksen sattuma ratkaistaan?

Säännöt täytäntöönpanon sattuman ratkaisemiseksi vaihtelevat sen mukaan, mihin vaaditut vaatimukset liittyvät.

Oikeudellisen ja hallinnollisen täytäntöönpanon lähentäminen

Jos hallinnollinen ja oikeudellinen täytäntöönpano on päällekkäistä (lukuun ottamatta elatusapuja, eläkkeitä, muita toistuvia etuja tai käteisetuuksia ulkomaan valuutassa), palkkojen pidättämisestä vastaavan viranomaisen päättämiseksi olisi ensisijaisesti ohjattava prioriteettisääntö - ts. on otettava huomioon, mikä viranomainen ensin takavarikoi. Jos tätä ei voida määrittää, mikä viranomainen takavarikoi suuremman määrän. Tätä asiaa säännellään siviiliprosessilakissa.

Siviiliprosessilain 773 §: n 1 momentti
Jos oikeudellinen ja hallinnollinen täytäntöönpano sekoittuu samaan asiaan tai omistusoikeuteen, tämän asian tai omistusoikeuden täytäntöönpano toteutetaan yhdessä takavarikon ensimmäisenä suorittaneen oikeus- tai hallintoviranomaisen toimesta. , ja jos tätä prioriteettia ei voida määrittää, valvontaviranomainen, joka on suorittanut takavarikointia kohti suurempia erääntyneitä määriä.

Kuitenkin tilanteessa, jossa elatusmaksuja, eläkkeitä, muita toistuvia etuja tai ulkomaan rahan määräisiä etuuksia koskevat hallinnolliset ja oikeudelliset täytäntöönpanotoimet ovat päällekkäisiä, menettelyn aloittaa aina siviiliviranomainen, ts.. Samasta palkasta suoritetut teloitukset, joista yksi on luonteeltaan elatusapua, menevät haastemiehen tehtäviin, eivätkä pidätyssäännön mukaan.

Hallinnollisten teloitusten lähentyminen

Jos on teloituksen sattuma hallinnollisesti, prioriteettisääntöä on noudatettava - eli viranomainen, joka on ensin tehnyt liitteen, on toimivaltainen suorittamaan menettelyn.

Hallinnollisissa täytäntöönpanomenettelyissä ja tietyissä muissa laeissa annetun lain muuttamisesta annetun lain 62 artiklan 4 kohta
Jos 2 §: ssä tarkoitettu hallinnollinen täytäntöönpano ja 3 §: ssä tarkoitettu oikeudellinen täytäntöönpano yhtenevät, sama asia tai omaisuuslainsäädäntö, täytäntöönpano on toteutettava yhdessä oikeusviranomaisen kanssa. Yhtenäisen täytäntöönpanomääräyksen tai ulkomaisen täytäntöönpanomääräyksen perusteella suoritetun rahallisen saatavan velkojan oikeudet ja velvollisuudet hoitaa hallintoviranomainen.

Tuomioistuinten teloitusten sattuma

Jos siviilioikeudelliset täytäntöönpanomenettelyt ovat päällekkäisiä velallista vastaan, sen on suoritettava tuomioistuimen toimivaltainen tuomioistuin:

 • työntekijän asuinpaikka
 • työntekijän asuinpaikka - jos hän ei asu Puolassa;
 • viimeinen asuinpaikkansa maassa - jos hänen asuinpaikkaansa ei tunneta tai se on Puolan ulkopuolella.

Suorituksen sattuma tapahtuu, kun useat täytäntöönpanoelimet vaativat yhtä korvausta. On tärkeää olla tietoinen siitä, minkä velan haluat maksaa ensin. Tässä työnantajan on vastattava palkkaluokkia koskeviin kirjeisiin. Suosittelemme: Urakoitsijan etujen laskentaperusta - miten se määritetään?

Suositeltava
Jätä Kommentti