Tärkein » suojelus » Työsopimuksen irtisanomisajan muuttaminen - onko se sallittua?

Työsopimuksen irtisanomisajan muuttaminen - onko se sallittua?

 suojelus  : Työsopimuksen irtisanomisajan muuttaminen - onko se sallittua?

Sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus irtisanomisajalla. Tällaisen irtisanomisen vaikutus tapahtuu irtisanomisajan päättyessä. Tiettyyn työsuhteeseen sovellettavasta irtisanomisajasta säädetään työlaissa. onko se mahdollista irtisanomisajan muuttaminen? Lue alla olevasta artikkelista!

Ilmoitusajat yleisten sääntöjen mukaan

Työsäännöstön mukaan määräämättömäksi ajaksi ja määrätyksi ajaksi tehdyn työsopimuksen irtisanomisaika riippuu työsuhteesta tietyn työnantajan kanssa ja on:

  • 2 viikkoa, jos työntekijä on ollut työsuhteessa alle 6 kuukautta;
  • 1 kuukausi, jos työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään 6 kuukautta;
  • 3 kuukautta, jos työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään 3 vuotta.

Työsuhdejakso sisältää työsuhteen ajan edellisen työnantajan kanssa, jos työpaikka siirrettiin uudelle työnantajalle, sekä muissa tapauksissa, joissa uusi työnantaja on erillisten säännösten nojalla työnantajan aiemmin perustamien työsuhteiden laillinen seuraaja palveluksessa sama työnantaja.

Katso myös

  • Raskaaksi tuleminen irtisanomisesta - mitä tehdä?
  • Vapaus työnhakuun - onko työnantaja myöntänyt sitä?

Koeaikaa koskevan työsopimuksen irtisanomisaika puolestaan ​​on:

  • 3 työpäivää, jos koeaika on enintään 2 viikkoa;
  • 1 viikko, jos koeaika on yli 2 viikkoa;
  • 2 viikkoa, jos koeaika on 3 kuukautta.

Irtisanomisajan muuttuminen sen aikana

Työsäännösten mukaan osapuolet voivat, kun toinen osapuolista irtisanoo työsopimuksen, asettaa aikaisemman sopimuksen irtisanomispäivän. Tällainen järjestely ei kuitenkaan muuta työsopimuksen irtisanomismenettelyä.

On totta, että työlaki viittaa suoraan nykyisen irtisanomisajan lyhentämiseen, mutta opin ja oikeuskäytännön mukaan mikään ei estä samaa periaatetta soveltamasta irtisanomisajan jatkamiseen (ks. Korkein oikeus 9. helmikuuta 2000, I PKN 498). / 99).

Irtisanomisaikaa voidaan pidentää ja lyhentää, jos molemmat osapuolet sopivat siitä.

Irtisanomisajan muuttaminen se voi olla jommankumman osapuolen aloite. 

Erilainen irtisanomisajan sääntely sopimuksessa - onko se sallittua??

Työlaissa säädetään nimenomaisesti mahdollisuudesta lyhentää irtisanomisaikaa sen aikana. Se ei kuitenkaan sisällä määräyksiä työsopimuksen irtisanomisajan lyhentämisestä tai pidentämisestä - ennen sen alkamista.

Näkemys irtisanomisaikojen sopimusmuutosten hyväksyttävyydestä on kehittynyt oikeuskäytännössä. Aluksi korkein oikeus oli sitä mieltä, että tällaista toimintaa ei voitu hyväksyä. Tällaisen kannan ilmaisi muun muassa korkein oikeus asiassa PR I 24/78 23 päivänä maaliskuuta 1978 annetun tuomion perusteluissa, joissa todettiin, että: "Art. Lain 36 §: ssä on määrätty määräaika, ja irtisanominen tulee sitomaan toista osapuolta sovellettavan irtisanomisajan alkamispäivästä laskettuna siten, että lakisääteisen irtisanomisajan viimeinen päivä kuuluu irtisanominen työsuhteen päättymispäivänä ".

Vuosien mittaan korkein oikeus on muuttanut kantaansa. Tältä osin läpimurto oli korkeimman oikeuden 9. marraskuuta 1994 antama päätöslauselma, I PZP 46/94, jossa todettiin seuraavaa: "Varaus määrittelemättömäksi ajaksi 12 kuukauden tämä työpaikan sopimus on sallittu taiteen perusteella. 18 § 2 työlainsäädäntö ".

Opetuksen ja oikeuskäytännön vakiintuneen kannan mukaisesti on sallittua määrätä työsopimuksessa pidempi tai lyhyempi irtisanomisaika suhteessa työsäännökseen edellyttäen, että se on hyödyllistä työntekijälle.

Samanlainen kanta on korkeimmassa oikeudessa viimeisimmissä tuomioissa, joista löytyy lausuntoja, joiden mukaan: "" Työntekijä ja työnantaja voivat sopia tulevaisuudessa, jopa ennen tahtoilmoituksen jättämistä työsopimuksen irtisanomiseksi. työntekijän kausi on lyhyempi kuin laissa. Se on sallittua, jos siitä on hyötyä työntekijälle "(korkeimman oikeuden tuomio - työ-, sosiaaliturva- ja julkisten asioiden jaosto 11. helmikuuta 2016, II PK 343/14).

Työntekijän etuarviointi

Oikeustiede ja oppi ovat avainasemassa arvioitaessa, onko tietty sopimusmääräys työntekijälle epäedullisempi kuin työlainsäädäntö. Jos yllä oleva ehto ei täyty - määräaika, joka lyhentää tai pidentää irtisanomisaikaa, on pätemätön ja se korvataan automaattisesti vastaavalla työsäännöksen säännöksellä..

Korkeimman oikeuden mukaan: "Riidanalaisen irtisanomisajan hyötyjen arviointi edellyttää ainakin subjektiivisen, mutta perustellun uskomuksen ottamista huomioon, että irtisanomisilmoituksen tekopäivänä sopimuslauseke (varaus) lyhennetty irtisanomisaika oli kantelijalle suotuisa "(korkeimman oikeuden - sosiaali- ja julkisten asioiden jaosto 11. helmikuuta 2016 antama tuomio, II PK 343/14).

Arvioidessamme tietyn varauksen hyötyä meidän on siksi otettava huomioon subjektiivinen perusteltu usko siihen, että annettu irtisanomisaika on hyödyllinen työntekijälle. Toisaalta sopiva hetki etuuden arvioimiseksi on irtisanomispäivä.

Korkeimman oikeuden 24. tammikuuta 2002 antaman tuomion mukaan I PKN 826/00: “[

] tietyn sopimusmääräyksen pätevyyden edellytys ei ole, että se on suotuisampi kuin työlaissa säädetty asetus. Edellä mainitun lain normin mukaan sopimuksen määräykset eivät voi olla vain "epäedullisempia" kuin mitä asiaa koskevat työlainsäädännöt takaavat. Tästä näkökulmasta ei voida päätellä, että kasvavan työttömyyden, monien työpaikkojen lakkauttamisen, lakisääteisen irtisanomisajan lyhentämisen ja epävarmuuden vuoksi, irtisanomisajan pidentämisen, jonka avulla työntekijä voi paremmin valmistautua menetykseen työpaikka, samalla kun annetaan enemmän aikaa etsiä sitä muuttumattomalla taloudellisella asemalla, kuuden kuukauden irtisanomisajan varaaminen oli työntekijälle epäedullista työsopimuksen tekohetkellä tai jopa epäedullisempaa kuin teoreettinen vapaus valita työpaikka (vuosien työttömyydessä) ".

On kuitenkin syytä muistaa, että yllä oleva korkeimman oikeuden toteamus on vain esimerkki ja tietyissä olosuhteissa, ottaen huomioon taloudellinen tilanne, tietylle alalle työskentelevälle työntekijälle tätä irtisanomisaikaa voidaan arvioida eri tavalla.

Irtisanomisajan lyhentäminen, kun irtisanotaan sopimus työntekijöihin liittyvistä syistä

Erityistä irtisanomisajan lyhentämistä koskevaa asetusta sovelletaan konkurssiin tai työnantajan selvitystilaan. Siviililain mukaan, jos työntekijä irtisanoo määräämättömäksi ajaksi tehdyn työsopimuksen tai määräajaksi tehdyn työsopimuksen työnantajan konkurssin tai selvitystilan vuoksi, työnantaja voi työsopimuksen irtisanomiseksi Lyhennä aikaisemmin kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, mutta enintään 1 kuukausi. Tällöin työntekijällä on oikeus palkan suuruiseen korvaukseen irtisanomisajan jäljellä olevana aikana. Korvauksen maksuaika sisällytetään kyseisen ajanjakson aikana työttömänä olleen työntekijän työsuhteeseen.

Tärkeää on, että samoja sääntöjä sovelletaan, kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen muista kuin työntekijöihin liittyvistä syistä. Suosittelemme: Työskentely laittomasti. Mitä seurauksia työntekijälle ilman sopimusta?

Suositeltava
Jätä Kommentti