Tärkein » kilpailut » perusteettomasti kerättyjen äitiysetuuksien palautus ZUS: lta

perusteettomasti kerättyjen äitiysetuuksien palautus ZUS: lta

 kilpailut  : perusteettomasti kerättyjen äitiysetuuksien palautus ZUS: lta

Äitiysavustus on naiselle maksettava rahaetu, joka syntyy lapsen syntymän tai adoptoinnin yhteydessä. Joskus tapahtuu, että se veloitetaan ilman syytä - pitäisikö tässä tapauksessa aiheettomasti saatu etuus palauttaa ZUS: lle? Kun se on välttämätöntä aiheettomasti saadun äitiysavustuksen palauttaminen ZUS: lta. 

Kenellä on oikeus äitiysavustukseen?

Äitiysrahojen myöntämisen periaatteista säädetään sairaus- ja äitiystapauksissa sosiaalivakuutuksista maksettavista rahaetuista 25.6.1999 annetussa laissa. Löydämme siitä muun muassa äitiysetuuden myöntämistä ja määrää koskevat säännöt. Sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden osalta annetun lain 29 artikla
Äitiysavustus myönnetään vakuutetulle henkilölle, joka sairausvakuutus- tai hoitovapaan aikana:
1) synnytti lapsen;
2) hyväksyi alle 7-vuotiaan lapsen kasvatettavaksi ja lapsen osalta, jonka oppivelvollisuuden lykkäämisestä päätettiin - enintään 10-vuotiaana - ja kääntyi huoltajuustuomioistuimen puoleen adoptoimiseksi;
3) hyväksytty kasvatettavaksi sijaisperheessä, lukuun ottamatta ammatillista sijaisperhettä, alle 7-vuotiaita lapsia ja lapsia, joiden koulunkäynnin päättäminen lykättiin, - enintään 10-vuotiaita.

Kun äitiysavustusta maksetaan perusteettomasti?

Äitiysavustusta koskevan oikeuden määrittämismenettely on yleensä hyvin sujuva. Toisinaan kuitenkin tapahtuu virheitä, ja hakija saa korvausta, jota ei pitäisi maksaa, tai saa liian suuren etuuden. Katso myös

  • Äitiysavustus ja lapseksi adoptio

Puhumme kohtuuttomasta äitiysavustuksesta, kun se on maksettu:

  • hakijan toimittamien väärien asiakirjojen tai väärien tietojen perusteella,
  • erityisturvaa saavan henkilön tahallaan vääristellessä etuuslaitosta,
  • etuuselimen virheistä, esim. tällaisen elimen työntekijän huolimattomuudesta.

Siksi kohtuutonta äitiysavustusta syntyy, kun saajalla ei todellakaan ole oikeutta siihen kokonaan tai osittain (esimerkiksi saa liian suuren etuuden)..

Aiheettomasti saadun äitiysavustuksen palauttaminen

Etuuden luvaton hakeminen ei välttämättä liity sitä saavan henkilön pahaan tahtoon. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla virheitä, jotka eivät johdu kenestäkään (esim. ICT-järjestelmän viat). Onko jokaisesta kohtuuttomasta äitiysavustuksen keräämisestä velvollisuus palauttaa etuus ZUS: lle??

On käynyt ilmi, että äitiysetuuden palauttamista koskeva pyyntö on perusteltu vasta kahden ehdon täyttyessä:

  • kun etuuden saajalla ei ollut oikeutta siihen (ei täyttänyt äitiysavustuksen saamisen lakisääteisiä ehtoja),
  • kun etuutta saava henkilö oli täysin tietoinen siitä, että se ei kuulu hänelle (ts. etuuden maksavan viranomaisen oli aiemmin opastanut häntä ehdoista, joiden täyttäminen takaa etuuden maksamisen).

Meidän on kuitenkin muistettava, että aiheettomia rahatukia saavien henkilöiden tietoisuuden puute ja pahoinpitely voi olla hyvä argumentti, jolla vältetään äitiysetuuden palauttaminen ZUS: lle..

Kun perusteettomasti saatua äitiysavustusta ei tarvitse maksaa takaisin?

Kohtuuttoman äitiysetuuden saavan henkilön syyllisyys ei voi auttaa mahdollisessa riidassa sosiaalivakuutuslaitoksen kanssa. Suurimmassa osassa tapauksia sosiaalivakuutuslaitos (ZUS) pyytää maksetun etuuden palauttamista, jos se huomaa, että se maksettiin laittomasti tai liian suurena.

Tällaisessa tilanteessa on tarpeen selvittää asia - voi olla varmasti hyödyllistä viitata korkeimman oikeuden kantaan, joka viittasi keskusteltuun asiaan niin kauan sitten. Korkeimman oikeuden tuomio 31. tammikuuta 2018 (asiakirjaviite II UK 672/16)
Julkisoikeudellisia normeja, jotka asettavat erityisen koordinoituja taakkoja, ei voida tulkita laajasti, ja kaikki epäilyt tulisi selittää velvollisen eduksi. Jos emme voi päätellä, että etuuden saaja on toimittanut väärennettyjä, vääriä tai epärealistisia tietoja, jotka olivat perustana kyseisen etuuden maksamiselle, ei ole mitään syytä sille, että etuuden maksaminen olisi perusteetonta. Jos äitiysrahaa maksava elin ei pysty osoittamaan sellaisen henkilön syyllisyyttä, joka väitetysti sai tällaisen etuuden perusteettomasti, velvollisuus palauttaa se ZUS: lle ei tule lainkaan.

Aiheettomasti saadun äitiysavustuksen palauttaminen - menettely

Jos ZUS saa selville, että tietty henkilö saa äitiysavustusta, jota ei pitäisi maksaa, se tekee asianmukaisen hallinnollisen päätöksen. Siinä velvoitetaan vastaanottaja palauttamaan tällainen etuus tiukasti määritellyn ajan kuluessa tai tekemään asianmukainen valitus (valitusoikeutta koskeva ohje on sisällytettävä tällaiseen päätökseen).

Tässä vaiheessa, jos saat äitiysetuutta, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

  • maksaa pyydetty summa ZUS-tilille määrätyn ajan kuluessa - tämä vaihtoehto näkyy, kun oikeutettu henkilö on tietoinen siitä, että hän sai käyttäytymisensä vuoksi etuuden, joka ei ollut hänelle lainkaan maksettu tai maksettiin liiallinen määrä. Jos aiheettomasti perittyjen etuuksien määrä on erittäin suuri, on aina mahdollista hakea sosiaalivakuutuslaitokselta velan jakamiseksi erissä;
  • valittaa sosiaalivakuutuslaitoksen päätökseen, jossa vaaditaan etuuden palauttamista - tämä vaihtoehto ilmenee, kun oikeutettu henkilö ei ole millään tavalla osallistunut siihen, että hänelle maksettu etuus oli perusteeton ja tietää, että hän täyttää sen perimisen edellytykset . Valitus tehdään aina 14 päivän kuluessa ZUS: n päätöksen vastaanottamisesta. Meidän on muistettava, että se ei vaadi pitkää perustelua, vaikka käytännössä onkin parempi selittää, miksi emme ole samaa mieltä velvollisuudesta palauttaa aiheettomasti saatu äitiysavustus. Valitus tehdään paikallishallinnon muutoksenhakutuomioistuimeen sosiaalivakuutuslaitoksen kautta. Paikallishallinnon muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voidaan silti valittaa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottaja on vastaanottanut sen.

Aiheettomasti saadun äitiysavustuksen rajoittaminen

On myös toinen mahdollisuus välttää aiheettomasti kerättyjen etuuksien palauttaminen - se on vanhentumisaika. Jos äitiysavustusta koskevan päätöksen tekemisestä on kulunut vähintään kymmenen vuotta, sen perusteella maksettujen etuuksien korvaamista koskeva vaatimus katsotaan vanhentuneeksi..

Meidän on myös muistettava, että sosiaalivakuutuslaitoksen (ZUS) päätös muodostaa perustan saatavien perimiselle täytäntöönpanotilassa vain, jos se on annettu viimeistään viiden vuoden kuluttua sen ajanjakson viimeisestä päivästä, jolta kohtuuton äitiyspäiväraha on kerätty ..

Aiheettomasti saadun äitiysavustuksen palautus - yhteenveto

Aiheettomasti kerätty äitiysavustus ei aina tarkoita, että se on palautettava sosiaalivakuutuslaitokselle. Suurin osa viranomaisista pyytää rahaa, jos se toteaa, että etuus maksetaan aiheettomasti.

Äitiysetuuden palauttaminen on välttämätöntä, kun se maksettiin laittomasti etuuden saaneen henkilön syyllisestä toiminnasta (esim. Hän salasi tarkoituksellisesti tapauksen tietyt olosuhteet, toimitti väärät asiakirjat, antoi väärän ilmoituksen).

Avustuksen saajan ei kuitenkaan tarvitse palauttaa sitä, jos hänellä on siihen oikeus tai jos perusteeton perintä johtui olosuhteista, jotka eivät olleet hänen syynsä (esimerkiksi ZUS-työntekijän virheen vuoksi). Sama pätee, kun tällaiseen etuuteen perustuvan päätöksen vanhentuminen on päättynyt (kun päätöksen voimaantulosta on kulunut vähintään 10 vuotta).

Jotta vältät aiheettomasti saatujen etuuksien korvaamisen, sinun on valitettava päätöksestä, jossa sitä vaaditaan. Kirje tulee lähettää paikallishallinnon muutoksenhakutuomioistuimelle sosiaalivakuutuslaitoksen kautta 14 päivän kuluessa edellä mainitun päätöksen vastaanottamisesta. Suosittelemme: Kun sinulla on oikeus varattuun osakkeeseen?

Suositeltava
Jätä Kommentti